Sökning: "partnervåld"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet partnervåld.

 1. 1. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 2. 2. Hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva-Lotta Hultman; Klara Dandebo; [2020-06-15]
  Nyckelord :Partnervåld; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett allvarligt problem som drabbar både individ och samhälle. Personersom utsätts för partnervåld uppsöker hälso- och sjukvård oftare än personer som inte ärvåldsutsatta. LÄS MER

 3. 3. Det kunde ha varit värre - En studie om det psykiska våldets straffbarhet inom ramen för brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Thörnqvist; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; våld i nära relationer; psykiskt våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence can occur in different types of relationships and follows the same pattern regardless of the parties' sexuality or inherent power relationship. The violence can be physical, mental or sexual. It is through a constant shift between violence and warmth that the actions are normalized in the relationship, the normalization process. LÄS MER

 4. 4. Socialarbetares riskbedömningar för partnervåld : En analys av interbedömarreliabilitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan Christiansson; Adam Jonsäll; Fredrik Toomväli Petersson; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; risk assessment; inter-rater reliability; social worker; risk-; vulnerability- and protective factors; case prioritization; Partnervåld; riskbedömning; interbedömarreliabilitet; socialarbetare; risk-; sårbarhets- och skyddsfaktorer; ärendeprioritering;

  Sammanfattning : Riskbedömningar är ett betydande inslag för att arbeta förebyggande mot återfall i partnervåld. Denna studie syftade till att undersöka interbedömarreliabiliteten bland socialarbetares riskbedömningar för partnervåld gällande identifiering av risk-, sårbarhets- och skyddsfaktorer samt ärendeprioritering. LÄS MER

 5. 5. Partnervåld – en arbetsgivarfråga? : Kommunala enhetschefers uppfattning om arbetsgivarens roll och ansvar i anställdas utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Tångring; Fanny Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; vulnerability; loss of production; employer responsibility; workplace; Partnervåld; utsatthet; produktionsbortfall; arbetsgivaransvar; arbetsplats;

  Sammanfattning : Att vara utsatt för partnervåld kan medföra konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan, och även att innebära att påverkas på olika sätt. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse kring kommunala enhetschefers uppfattning om sin roll och om arbetsgivaransvar när det gäller anställdas utsatthet för partnervåld. LÄS MER