Sökning: "passiva ändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden passiva ändringar.

 1. 1. Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt : Förutsättningar för aktiva och passiva ändringar av kommersiella villkor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :William Hammenstrand; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; upphandling; väsentliga ändringar; kommersiella villkor; ändringar; otillåtna ändringar; passiva ändringar; aktiva ändringar;

  Sammanfattning : År 2014 trädde LOU-direktivet ikraft där det har införts bestämmelser om ändringar i offentliga kontrakt under löptiden och vad som kan utgöra en väsentlig ändring. Resonemanget bakom dessa bestämmelser är om ett upphandlat kontrakt ändras alltför väsentligt i förhållande till de ursprungliga villkoren har den offentliga beställaren tilldelat ett nytt kontrakt med nya villkor och gör sig skyldig till en otillåten direktupphandling. LÄS MER

 2. 2. Implementeringen av koldioxidsnåla och klimatpositiva benchmarks samt ESG-relaterad transparens i BMR : en kritisk granskning av kommissionens föreslagna ändringar av Benchmarkförordningen och dess förenlighet med de åsyftade ändamålen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amelia Botshinda; [2020]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; Benchmark regulation; BMR; benchmark; index; index fund; sustainable investments sustainability; environmentally friendly; ESG; Environmental Social Governance; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparency; benchmark statement; market abuse regulation.; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; Benchmarkförordningen; BMR; benchmark; referensvärde; riktmärke; index; indexfond; gröna fonder; hållbarhet; miljövänlig; ESG; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investering; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; Greenhouse Gas Protocol Accounting and Reporting Standard; Scope 3; transparens; referensvärdesdeklaration; administratör; vilseledande; marknadsmissbruk; marknadsmissbruksförordningen; MAR.;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid präglad av drastiska klimatförändringar och ökade utsläpp av växthusgaser, där klimatångest har kommit att bli ett problem som tycks drabba såväl privatpersoner som företag. Allteftersom vår medvetenhet för samtidens klimathot ökar, har även hållbarhet fått en allt större betydelse för europeiska investerare. LÄS MER

 3. 3. Uttryckligen autentiskt 2.0 : Besökares uppfattning och museers redovisining av museiföremåls vårdåtgärder och materiella autenticitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Yvonne Watson Svensson; [2018]
  Nyckelord :authenticity; active maintenance; passive maintenance; survey; presentation; object care; visitor ability; visitor interest; autenticitet; aktiv vård; passiv vård; enkät; redovisning; föremålsvård; besökares förmåga; besökares intresse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder om eller till vilken grad museibesökare kan avgöra om eller när utställningsföremål utsatts för ingrepp eller vårdåtgärder. Sådana åtgärder kan vara stora, så som renovering eller försiktiga, t. ex. konservering. LÄS MER

 4. 4. Undersökning gällande installation av tekniska system avseende skydd mot anlagda bränder i svenska skolor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Philip Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Aktiva system; anlagd brand; anlagda skolbränder; brandskydd; brandskyddsprojektering; brandteknisk egenambition; detektionssystem; dimensionerande bränder; inventering; passiva system; skolbränder; statistik; tekniska system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige har anlagda bränder i skolbyggnader varit ett samhällsproblem i flera årtionden och problemen kulminerade i mitten av 00-talet. Ett forskningsprogram initierades som genomfördes under perioden 2007 – 2012. Slutrapporten publicerades 2013. LÄS MER

 5. 5. Turbulent flow control via nature inspired surface modifications

  Master-uppsats, KTH/Mekanik; KTH/Mekanik

  Författare :Miguel Beneitez; Johan Sundin; [2017]
  Nyckelord :flow control; DNS; lattice-Boltzmann; surface coating; friction drag; surface structures; superhydrophobic; porous; fibers; micropillars;

  Sammanfattning : Many of the flows in nature are turbulent. To modify turbulent flows, nature serves itself with different types of coatings. Sharks have riblets-like structures on their skin, fishes have slime with polymers and the surface of the lotus flower has superhydrophobic properties. LÄS MER