Sökning: "passive leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden passive leadership.

 1. 1. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
  Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER

 2. 2. Chefers möten med medarbetare i äldreomsorgen : En observationsstudie om chefers förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berntsson; Carina Carlson; [2020]
  Nyckelord :care for the elderly; unit manager; attitude; employees; leadership; observation; äldreomsorg; enhetschef; förhållningssätt; medarbetare; ledarskap; observation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför en rad nya utmaningar, en ökande andel äldre befolkning som har stora vård- och omsorgsbehov samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver organiseras och ledas för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna med chefer som leder med delaktighet och tillit som grund. LÄS MER

 3. 3. Usla förutsättningar, passivapolitiker och en orättvis framtid : En innehålls- och narrativanalytisk undersökningav likvärdighetsdebatten i Skolvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Nordström; [2019]
  Nyckelord :Equality; Equity; Education; Skolvärlden; Framing theory; John Rawls; Narrative analysis; content analysis; Rättvisa; Likvärdighet; Utbildning; Skolvärlden; Gestaltningsteori; John Rawls; Narrativ analys; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to deepen the understanding of the school debate in Sweden by focusing on one of the key topics of the debate, namely the allegedly threatened equality and equity of the education system. This debate circles around two aspects: (1) The quality of the education is to be the same at all schools, independent of geographical location or provider. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapsstil och personalomsättning inom en offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Hilläng Lindqvist; Alexandra Snetselaar; [2019]
  Nyckelord :personnel turnover; leadership; transformational leadership; transactional leadership; personalomsättning; ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det gick att predicera personalomsättningen utifrån typen av ledarskap. Ledarskapsstilarna som undersöktes var transaktionellt och transformativt. En enkät med 27 ledarskapsfrågor och skickades ut till medarbetare med en chefsposition på en offentlig organisation. LÄS MER

 5. 5. Informationsöverflöd eller informationsbrist : En fallstudie av den interna kommunikationen på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sara Erixon; Emely Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :information; information abundance; internal communication; communication; transmission approach; information; informationsöverflöd; intern kommunikation; kommunikation; transmissionssynsätt;

  Sammanfattning : Den studerade enheten, Trafikledning Öst Stockholm, lider av en stor personalbrist som medfört att medarbetarna har problem med att hinna inhämta och ta till sig information samt att enhetens chefer behöver ägna mycket tid åt att lösa bemanningsfrågor. Det största problemet anses vara mängden mail som gör det svårt att sålla i informationen. LÄS MER