Sökning: "past purchase behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden past purchase behavior.

 1. 1. Does it matter to have an ethical brand? : A qualitative study of millennials perspective on unethical marketing activities within the soft drink industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Aqsaa Bidiwala; Ziying Liu; [2019]
  Nyckelord :brand loyalty; business ethics; marketing activities; millennials; soft drink; consumer perceived ethicality CPE ; ethical decision making;

  Sammanfattning : Background Brand loyalty has been studied by a large number of scholars over the past few decades, including its impact on consumer purchase behavior and as a core concept when creating brand value. Having ethical business practice helps retain customers trust and enforce their loyalty to the brand. LÄS MER

 2. 2. Den utvecklande konsumentrollen : En komparativ studie av generation X och generation Z gällande individens perspektiv angående tankar om inköp av kläder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :Konsumentroll; Generation X; Generation Z; Identitet; Rollidentitet; Grundad teori;

  Sammanfattning : Under de senaste 25 åren har det skett en utveckling av internet och i vilken omfattningen internet används (Handelns historia, u.å.). Detta har möjliggjort en ökad kommunikation och större möjligheter till konsumtion för individer, där fysiska butiker varit det dominerande alternativet tidigare. LÄS MER

 3. 3. Shopping list generation with machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Tykesson; [2017]
  Nyckelord :Machine learning; consumer prediction; consumer behavior; support vector machine; ordinary kriging; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When households do their grocery shopping some sort of shopping list is used to make the shopping easier. The lists contain the groceries that are intended for purchase. These lists can be boring to make and is also not free from errors, so an automated way to generate these lists would be practical. LÄS MER

 4. 4. Konsumentens Köpbeslut : En kvalitativ studie kring avgörande faktorer vid konsumtion av högengagemangsprodukter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sanna Tairi; Mahshid Nadi; [2016]
  Nyckelord :High involvement product; consumer buying decisions; factors; Högengagemangsprodukt; konsument; köpbeslut; faktorer;

  Sammanfattning : Today's society is characterized by consumption and consumers are offered endless amount of choices. This has developed thanks to society's susceptibility to consumption. Market competition is increasing constantly, which forces companies to evolve more and more in order to get a good knowledge of the consumer. LÄS MER

 5. 5. E-consumption : Website features' influence on the purchasing decision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erduan Behrami; Vladimir Deric; [2015]
  Nyckelord :features; buying process; consumer behavior; e-commerce; color; layout; product information; navigation; purchasing decision;

  Sammanfattning : During the past two decades, as internet has spread across the world, bringing people and businesses closer, e-commerce has been on a rapid expansion. To be a part of the expanding market, businesses have put a lot of effort to understand consumer behavior online, and to adapt. LÄS MER