Sökning: "pastoral care"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden pastoral care.

 1. 1. Kristen självkärlek : om vad som är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofie Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :Self; Self-love; Christian Anthropology; Pastoral care;

  Sammanfattning : This essay aims to deliver and answer the question on what a valid christian approach for how self-love may look like. The purpose is to let the essay support as a critically constructive answer to the pastoral care in the Swedish church today which seems to lack a wider reflection of this subject. LÄS MER

 2. 2. Själavårdens roll i konfirmandarbetet  i jämförelse med Berit Okkenhaugs själavårdsinriktningar : Kvalitativ studie i Stockholms stift

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Madeleine Marcus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande Berit Okkenhaugs tre själavårdsinriktingar som presenteras i litteraturen, Själavård – en grundbok.1, med den själavård som är i Stockholms stifts konfirmationsverksamhet. Metodologiskt grundar sig denna uppsats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Biskop Jonzon och kyrkoherden för samer - En studie av bakgrunden för tjänsten som kyrkoherde för samerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Olof Granstedt; [2018]
  Nyckelord :Bengt Jonzon; Bo Lundmark; Indigenous People; Pastor Lapponum; Pastor Pastorum; Pastoral Care; Sami sermon; Vernacular Languages; Vicar for Sami people; Ursprungsbefolkning; Kyrkoherde för samer; Samernas kyrkoherde; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Sweden the Sami people is a national minority of indigenous people. Traditionally they are living in northern Sweden but can be found all over the country. The Church of Sweden has a long tradition of giving church services using the native Sami language in the Swedish part of Sapmi, the Sami people name of their land. LÄS MER

 4. 4. Om brukarens möjlighet till självbestämmande ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ivana Dojcinovic; [2018]
  Nyckelord :inflytande; lss; makt; pastoral makt; påverkan; självbestämmande;

  Sammanfattning : Denna uppsats har inspirerats av författarens erfarenhet av personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna studie är att belysa maktaspekter i interaktion med brukare, utifrån personalens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Evidens i praktiken : En kvalitativ intervju- och observationsstudie om synen på alternativa behandlingsmetoder och evidens inom missbrukarvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Bornlid Lesseur; [2018]
  Nyckelord :Drug abuse care; evidence based practice; alternative treatments; social constructivism; pastoral power.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Evidence in practice The aim of this study was to discover what professionals within alcohol- and drug abuse care think about alternative treating methods in comparison to evidence based care. Also, the aim was to discover if the professionals think differently about this matter depending of their professional role within the organization. LÄS MER