Sökning: "pastoral clinical paradigm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pastoral clinical paradigm.

  1. 1. "Att orka vara själavårdare" : En jämförande studie av copingresurser i pastoralkliniskt och kontextuellt själavårdsparadigm.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

    Författare :Maria Sjöberg; [2015]
    Nyckelord :pastoral care; pastoral clinical paradigm; contextual paradigm; coping resources;

    Sammanfattning : This study aims to find coping resources in two different paradigms of pastoral care using coping theory from the psychology of religion. The intention is to find coping resources that are functional coping strategies to help priests and chaplains in their work with pastoral care. LÄS MER