Sökning: "pasture renovation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden pasture renovation.

  1. 1. Hjälpsådd av vall : renovera befintlig vall eller anlägga ny?

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Nils Johansson; [2016]
    Nyckelord :vall; hjälpsådd; klöver; pasture renovation; reseeding; vallfrö; etableringsmetoder; vall-ålder;

    Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie där jag har undersökt hur vallen påverkas av hjälpsådd och vilka faktorer som är mest avgörande i ett system med långliggande vallar. Arbetet innefattar inte några egna försök däremot har jag granskat andras försök både i Sverige och internationellt. LÄS MER