Sökning: "patent strategies"

Visar resultat 16 - 16 av 16 uppsatser innehållade orden patent strategies.

  1. 16. Patentstrategier

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Patrik Nilsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Idén till detta examensarbete fick jag när jag skrev magisteruppsatsenInnovatören ochinkubatorntillsammans med Jesper Strandberg på företagsekonomiska institutionen påStockholms universitet. Denna uppsats behandlade i vilken grad inkubatorer erbjuder det stödoch den hjälp som innovatörerna behöver i realiseringen av sin idé. LÄS MER