Sökning: "path integral Monte Carlo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden path integral Monte Carlo.

  1. 1. Path Integral Monte Carlo Simulation of Helium-4 Nanodroplets

    Master-uppsats, KTH/Teoretisk fysik

    Författare :Marcus Ahlström; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER