Sökning: "patient´s satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden patient´s satisfaction.

 1. 1. Utvärdering av patienters nöjdhet med Integrerad beteendehälsa inom primärvården- med eller utan tillägg av vägledd självhjälp : En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse av multicenterstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Einarsson; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Primary Care Behavioural Health Model; Brief Interventions; Guided self-help; Satisfaction with care; Everyday function; Adverse events; Integrerad beteendehälsa; Brief Interventions; Vägledd självhjälp; Nöjdhet med vården; Vardaglig funktion; Negativa händelser;

  Sammanfattning : Syftet för föreliggande studie var att undersöka olika sätt att organisera primärvårdens om- händertagande av patienter med psykisk ohälsa och hur det påverkar patienters nöjdhet med vården. Studiens frågeställningar syftade att undersöka 1) skillnader i nöjdhet mellan patienter som erbjuds sedvanlig Integrerad Beteendehälsa (IBH) med Brief Interventions (BI) och de som får utökad bedömning med vägledd självhjälp 2) om patienters vardagliga funktion förbättras och om förbättringen har ett samband med deras upplevelse av nöjdhet 3) hur vanligt negativa upplevelser är inom behandlingsmetoderna. LÄS MER

 2. 2. Satisfaction of the full time employed Latvian adult population with general practitioners

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Lāsma Wisper; [2019]
  Nyckelord :Primary care; general practitioners; satisfaction; communication; availability; full time employees; Latvia;

  Sammanfattning : Introduction: Satisfaction of primary care is important factor that improve persons trust to primary care and encourage visiting their GP more often. Therefore it is one of key point to provide society with lasting and continuous medical care. Good access to GPs is even more important to full time employed persons because of limited time resources. LÄS MER

 3. 3. Critical care Nurses Experiences of Taking Reports of Patients From Other Units

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Chidiogo Ezennaya; [2019]
  Nyckelord :communication; reporting; patients safety; critical care unit;

  Sammanfattning : The critical care unit (CCU) is a unit where different health care professionals work together to care for the patient efficiently. A lot of studies in the past have shown that good communication and transfer of information from one health care professional to the other is an essential aspect in the transfer of a patients care. LÄS MER

 4. 4. Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen : En interventionsstudie av ett förbättringsarbete på ett privat vårdboende i Sydsverige

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Monica Nyman; [2019]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; mikrosystem; rutiner; följsamhet; kvalitetsledningssystem;

  Sammanfattning : Titel Hur systematiskt kvalitetsarbete kan leda till nya arbetssätt och positiva hälsoeffekter inom äldreomsorgen – en interventionsstudie. Bakgrund Avvikelser och klagomål från externa aktörer samt dalande personal- och brukarnöjdhet på detta privata vårdboendet synliggjorde 2017 ett behov förbättringsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Psykoanalytikers upplevelser av att patienten finns med i deras inre värld : utanför terapins tid och rum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Gunilla Carlgren; [2019]
  Nyckelord :Counter transference; Inner world; Patient s presence; Psychoanalysts experiences; Outside therapy; Motöverföring; Inre värld; Patientens närvaro; Psykoanalytikers upplevelser; Utanför terapin;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan analytiker och patient i det terapeutiska rummet är av stor betydelse för terapin, men vilken betydelse har samma relation utanför nämnda rum? Frågeställningar: Denna studie syftar till att undersöka psykoanalytikers upplevelser av patientens närvaro i deras inre, utanför terapin, hur analytikern, det terapeutiska samarbetet och processen i terapin påverkas av detta. Metod: Fem analytiker intervjuades genom semistrukturerad kvalitativ intervju. LÄS MER