Sökning: "patient experience and Islam"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden patient experience and Islam.

 1. 1. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 2. 2. Muslimska personers upplevelser av att leva med diabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Andersson; Tommy Hansson; [2013]
  Nyckelord :Diabetes; Muslim; Patient; Nursing; Islam; Experience; Live with; Diabetes; Muslim; Patient; Omvårdnad; Islam; Upplevelser; Leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Islam är den näst största religionen i världen och människor rör på sig mer än någonsin över landsgränser vilket ställer krav på sjuksköterskans kulturkompetens i omvårdnadsarbetet. Diabetes är en folksjukdom som har ökat globalt sett de senaste åren och därför finns det i dagens mångkulturella samhälle ett behov av att undersöka hur olika grupper upplever att det är att leva med diabetes och vilka krav detta ställer på sjuksköterskan i dennes yrkesutövning och i utvecklandet av den kulturella kompetensen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med patienter som tillskriver sig islam

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Gärdlund; Mimmi Kjellberg; [2011-02-10]
  Nyckelord :Muslim patients; cultural competence; communication; patient experience and Islam;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom vården möts människor med olika kulturella och religiösatillhörigheter. Denna litteraturstudie har som mål att vara ett hjälpmedel till attmöta patienter som tillskriver sig islam. Studien beskriver kortfattat vad somkännetecknar islam som religion och att islam kan praktiseras på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. A Decision Support System for StressDiagnosis using ECG Sensor

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mohd. Siblee Islam; [2010]
  Nyckelord :stress; CBR; stress diagnosis; ECG; HRV; IBI; feature extraction; DFT; DWT; sensitivity;

  Sammanfattning : Diagnosis of stress is important because it can cause many diseases e.g., heart disease, headache, migraine, sleep problems, irritability etc. LÄS MER