Sökning: "patient fall psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden patient fall psykiatri.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Westdahl; Emelie Ryott; [2019]
  Nyckelord :Coercion; Involuntary; Patient Experiences; Psychiatry; Ofrivillig; patienters upplevelser; psykiatri; tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk ohälsa kan behöva vårdas under tvång på en sluten psykiatrisk avdelning. För att kunna förbättra tvångsvården krävs en förståelse för dessa patienters upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård. LÄS MER

 3. 3. Tvångsvård av missbrukare med psykisk störning - En undersökning av gränsdragningen mellan LPT och LVM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Socialrätt; Medicinsk rätt; Tvångsvård; LPT; LVM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två omdiskuterade lagar, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT och lag (1988:870) (LVM) om missbrukare i vissa fall. Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur personer som lider av både en psykisk störning och ett missbruk behandlas inom tvångsvården. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av att göra en orosanmälan inom den vuxenpsykiatriska öppenvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Petra Agrell; Ida Henriksson Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Orosanmälan; Psykiatri; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots att personal inom hälso-och sjukvård enligt lag är skyldiga att göra orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa görs relativt få anmälningar inom vuxenpsykiatrin. Essensen inom den psykiatriska vården är vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient där kommunikation och patientens delaktighet är av stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att på somatisk avdelning möta och vårda patienter som gjort ett suicidförsök -ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Högsved; Ashlove Saungweme; [2017]
  Nyckelord :Suicide attempt; experience; patient; nurse; nursing care.; Suicidförsök; upplevelser; patient; sjuksköterska; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund:Med termen suicidförsök avses ett beteende som är livshotande och där en individ med uppsåt skadat sig men inte avlidit. Antalet suicidförsök per år i Sverige är en uppskattning då mörkertalet anses vara stort. LÄS MER