Sökning: "patient fall stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden patient fall stroke.

 1. 1. Uppfattningar om fall och fallprevention hos vårdpersonal inom geriatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Ahlbin; Sandra Jansson; [2018]
  Nyckelord :Fall risk; fall injuries; guidelines; health professionals; risk factor; elderly; questionnaire study; Enkätstudie; fallrisk; fallskador; riktlinjer; riskfaktorer; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Falls and fall related injuries are a major health issue to the elderly population of Sweden. The number of accidents in the community caused by falls is increasing. It is mainly the elderly who need to be hospitalized after a fall. Patients with stroke, cognitive disorders, or hip fracture, have a particularly high risk of falling. LÄS MER

 2. 2. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av kommunikation vid afasi – Sjuksköterskors och strokedrabbade patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hildur Samuelsson; Felicia Ingman; [2016-06-03]
  Nyckelord :Kommunikation; stroke; afasi; upplevelse; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Stroke kan resultera isvåra komplikationer för drabbade patienter. En av de vanligaste komplikationerna är afasi.Det är en språkstörning som påverkar förståelsen och användandet av språket. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av arteria carotis interna stenos i en klinisk population och terapeutiska val – en deskriptiv studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Linda Grimbark; [2016]
  Nyckelord :Carotis; signifikant stenos; asymtomatisk; stroke; hypertoni;

  Sammanfattning : Duplex ultraljud på carotiskärlen utförs på patienter exempelvis vid misstänkt stroke, Transitorisk Ischemisk Attack (TIA), Amaurosis fugax, preoperativt eller som uppföljning vid en sedan tidigare känd carotisstenos. Vid duplex carotisundersökning mäts flödeshastigheter i Arteria Carotis Communis (CCA), Arteria Carotis Interna (ICA) och Arteria Carotis Externa (ECA) och över eventuella plack samt i vissa fall mäts även diametern av kärllumen. LÄS MER

 5. 5. Högerhemisfäriska funktioner : En litteraturstudie om språkliga och kommunikativa funktioner i höger hemisfär och hur dessa kan testas vid neurokirurgi i vaket tillstånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ilona Engström; Kristina Cederwall; [2015]
  Nyckelord :awake surgery; right hemisphere; lateralization; intraoperative language testing; linguistic and communicative functions; speech and language pathologist; vakenkirurgi; höger hemisfär; lateralisering; intraoperativ språktestning; språkliga och kommunikativa funktioner; logoped;

  Sammanfattning : In neuro surgery, the expression awake surgery generally refers to tumour surgery in the brain while the patient is concious. At Akademiska Sjukhuset, Uppsala, it is today standard to perform awake surgery on tumours located in the dominant left hemisphere while awake. LÄS MER