Sökning: "patient fall stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden patient fall stroke.

 1. 1. Personers upplevelser av livet efter en stroke : En beskrivande littraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Amani Ghanem; Kawisara Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Life after Stroke; Stroke; Livet efter stroke; Stroke; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de största folksjukdomar. År 2018 drabbades cirka 25 500 individer och närmare 6 200 avled av sjukdomen i Sverige. Kvarstående symtom som förekommer vid stroke, beroende på vilken sidan av hjärnhalvan som blir drabbat inverkar på patienten fysiskt  och psykiskt, vilken i sin tur påverkas patienten socialt. LÄS MER

 2. 2. Sexualitet & Stroke: Ett patientperspektiv : En översikt över kvalitativ & kvantitativ litteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Forsström; [2020]
  Nyckelord :Stroke; patient experiences; sexuality; sexual health; cerebrovascular disease; Stroke; patientperspektiv; sexualitet; sexuell hälsa; cerebrovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Stroke orsakar stort lidande och ger i många fall sexuell dysfunktion och nedsatt tillfredsställelse över sin sexualitet och hälsa. Sexuell hälsa är ett grundläggande mänskligt behov som ofta missas i kontakten med vården och i rehabiliteringen efter stroke. LÄS MER

 3. 3. Mobilisering i akutskedet efter stroke : effekter på patientens funktionsnivå: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Crantz; Louise Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Acute ischemic stroke; Early mobilisation; Functional outcome; Intracerebral hematoma; Level of functioning; Akut ischemisk stroke; Funktionsnivå; Funktionsutfall; Intracerebralt hematom; Tidig mobilisering;

  Sammanfattning : Mobilisation in the acute stages of stroke is a complex subject where the nurse must considerseveral confounding variables. There is an insufficient state of evidence around when andhow the first mobilisation should occur after stroke, and there is often uncertainty in thedecision making. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om fall och fallprevention hos vårdpersonal inom geriatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Ahlbin; Sandra Jansson; [2018]
  Nyckelord :Fall risk; fall injuries; guidelines; health professionals; risk factor; elderly; questionnaire study; Enkätstudie; fallrisk; fallskador; riktlinjer; riskfaktorer; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Falls and fall related injuries are a major health issue to the elderly population of Sweden. The number of accidents in the community caused by falls is increasing. It is mainly the elderly who need to be hospitalized after a fall. Patients with stroke, cognitive disorders, or hip fracture, have a particularly high risk of falling. LÄS MER

 5. 5. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER