Sökning: "patient information leaflets"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden patient information leaflets.

 1. 1. "Who do we tell, and how do we tell?" : Examining the use of modal verbs and pronouns in the translation of medication package inserts

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Martina Reyer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This exploratory study examines the use of modal verbs and pronouns in medication packageinserts (MPIs). The study focuses on the translation of MPIs from English to Swedish. MPIsare leaflets that provide information about medications. They are divided into two sections: aprovider section and a patient section. LÄS MER

 2. 2. Alkohol och riskbruk hos ungdomar - en litteraturstudie : Hur sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens öppenvård arbetar hälsofrämjande med unga och unga vuxna som har ett alkoholriskbruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amela Puric; Gisela Vikström; [2015]
  Nyckelord :alcohol; health promotion; risk of abuse; adolecents; alkohol; hälsopromotion; riskbruk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll omfattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande för patienten. Med ett salutogent synsätt identifieras riskbruk av alkohol hos ungdomar och unga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Bipacksedeln, till vilken nytta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Florina Gashi; [2014]
  Nyckelord :patient information leaflets; PIL:s evaluation; bipacksedel; informationsutbyte; bipacksedelns nytta; bipacksedels evaluering;

  Sammanfattning : Etthundratrettio miljoner läkemedelsförpackningar säljs årligen i Sverige. Varje förpackning inkluderar en bipacksedel om det specifika läkemedlet. Bipacksedeln är utformad utifrån EU-direktivet 92/27EEC. Cirka trettio procent av alla läkemedelsanvändare läser bipacksedeln. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancerpatienters informationsbehov i samband med behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mouna El-hajj Moussa; Sara Ghanem; [2012]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; information; litteraturstudie; psykiska reaktioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Detta innebär att 20-tal kvinnor erhåller en bröstcancerdiagnos varje dag, medan ett 40-tal män drabbas varje år i Sverige. LÄS MER

 5. 5. El género instruccional médico : Un estudio de la modalidad deóntica y sus representaciones en doce prospectos médicos

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Miriam Thegel; [2011]
  Nyckelord :deontic modality; imperative speech acts; instructional genre; patient information leaflets; deontisk modalitet; imperativa talakter; instruktioner; modalidad deóntica; actos de habla imperativos; género instruccional; prospectos médicos;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio es investigar la noción semántica de la modalidad deóntica y sus concretas representaciones lingüísticas en los prospectos médicos. Mediante un método cuantitativo comparamos seis prospectos españoles con seis argentinos, a fin de comprobar semejanzas y diferencias con respecto al grado de la fuerza deóntica de las instrucciones, así como la preferencia por ciertas construcciones lingüísticas. LÄS MER