Sökning: "patient teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden patient teaching.

 1. 1. Hur melanin rik hud påverkar vårdpersonalens trycksårsbedömning : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mandana Shahoon; Stephanie Cruz; [2023]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Melanin rich skin; Pressure ulcer assesment; Trycksår; Melanin rik hud; Trycksårsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår klassificeras som en vårdskada, det drabbar främst individer som är sängbundna och rullstolsburna.Vårdskador orsakar ett lidande hos patienten och utgör en samhällskostnad. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av patientutbildning hos personer med diabetes typ 2 : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matias Moya-Iturría; Hampus Karlsén; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Type 2; Experiences; Patient education; Self-care; Diabetes Typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en kronisk sjukdom som nästan 10% av världens befolkning drabbas av. Nydebuterade fall av diabetes har ökat de senaste åren och var den nionde största dödsorsaken år 2019. Sjukdomen kan orsaka stort lidande hos den som drabbas och ger ekonomiska konsekvenser för individ och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Smärta, kunskap och delaktighet : en litteraturstudie om preoperativ undervisning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :David Rydenlund; Erik Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Postoperative pain; Patient education; Person-centredness; Preoperative anxiety; Postoperative anxiety; Patientundervisning; Personcentrering; Postoperativ oro; Postoperativ smärta; Preoperativ oro;

  Sammanfattning : Bakgrund   Många patienter upplever idag måttlig till svår smärta under det postoperativa förloppet och smärta är den största orsaken till oro hos patienter inför ingrepp. Moderna behandlingsriktlinjer rekommenderar en multimodal strategi där farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kombineras för att ge bäst smärtstillande effekt. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner och deras effekter för att förebygga återinskrivning till sjukhus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Hortlund; Anton Möttönen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner och deras effekter för att förebygga återinskrivning på sjukhus. Metod: Författarna gjorde en litteraturöversikt av kvantitativ metod och granskade tio studier hämtade från databaserna Pubmed och Cinahl. LÄS MER