Sökning: "patientbehov"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet patientbehov.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
  Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet och sexuell hälsa efter amputation av extremitet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Faritzson; Linn Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Amputation; livskvalitet; sexuell hälsa; protes; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Amputation av extremitet har visat sig ha en påverkan på livskvalitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att belysa aspekter som påverkar patienter med amputerad extremitets livskvalitet och sexuella hälsa. En litteraturstudie har genomförts där totalt tio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. LÄS MER

 3. 3. Ljudmiljöns påverkan på patientsäkerhet inom intensivvård med fokus på neonatal intensivvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanne Schäfermann; Conny Ulbrich; [2016]
  Nyckelord :Ljudmiljö; Patientsäkerhet; Intensivvårdsavdelning; Fatigue; Neonatal intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Kontinuerligt ljud kan vara påfrestande i den dagliga arbetsmiljön. På sjukhus vårdas patienter som är utsatta för en konstant ljudmiljö. Även barn som vårdas på avdelningar utsätts för den konstanta ljudmiljön. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av arbetet på akutmottagning : i arbetet med traumapatienter - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Holmberg; Daniel Rask; [2014]
  Nyckelord :sjuksköterskeupplevelser; trauma; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en sjukvårdsinstans dit patienter med plötsligt insjuknande eller skada kommer för hjälp. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor vars arbete grundar sig i att ge god omvårdnad utifrån patientbehov samt utför vissa medicinsktekniska åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Patientens informationsbehov efter hjärtinfarkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marie Ahlman; Helen Lindh; Barbro Wikström; [2009]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; information; patientbehov; omvårdnad; motivation; patientundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Insjuknandet i hjärtinfarkt är oftast akut och kan påverka patienten under en lång tid. Vårdtiden är kort och patienten drabbas ofta av en kris. Förutom adekvat behandling behövs information för att känna trygghet och för att kunna göra livsstilsförändringar som förebygger återinsjuknande. LÄS MER