Sökning: "patientcentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden patientcentrerad vård.

 1. 1. Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danijela Handanovic; Helena Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :omvårdnad; patientcentrerad vård; patientjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal som verktyg : En litteraturstudie om livsstilsförändringar hos patienter med övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Lans; Sofie Nylander; [2019]
  Nyckelord :motiverande samtal; övervikt; livsstilsförändringar; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är övervikt och fetma allt vanligare, fler människor dör av övervikt än undervikt i världen. Livsstilsrelaterade problem och levnadsvanor så som stillasittande och ohälsosamma matvanor ökar både nationellt och globalt. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER

 4. 4. Är samverkan mellan hemsjukvård och mobila specialistteam nyckeln till hållbar vård utifrån patientperspektivet? : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elina Danhäll; Emma Telléus; [2019]
  Nyckelord :mobil närvård; mobila specialistteam; hemsjukvård; samverkan; patientcentrerad vård; patientperspektiv; helhetssyn;

  Sammanfattning : Allt fler patienter med komplexa vårdbehov vårdas idag i hemmet. I takt med den allt mer avancerade vården ses brister i samordning av patientens vård då vanligtvis många vårdgivare är inkopplade men ingen tar ett helhetsansvar. Mobil närvård har då skapats med mobila specialistteam som utgår ifrån närliggande sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av person- och patientcentrerad vård : Ur patienters perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Selvana Youhanna; Maria Acar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Person- och patientcentrerad vård innebär att sätta personen i centrum och att bekräfta vad hälsa innebär för den unika individen. I tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonal att kärnan i person- och patientcentrerad vård är att visa tillgänglighet, delaktighet, närvarande och respekt till patienter. LÄS MER