Sökning: "patientdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet patientdelaktighet.

 1. 1. Patientens delaktighet i kirurgisk vård - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Lempinen; Mimmi Neij; [2023-06-20]
  Nyckelord :Kirurgi; kirurgisk omvårdnad; kommunikation; patientdelaktighet; patientupplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främjandet av patientdelaktighet inom den kirurgiska vården är av betydelse för att kunna ge den vård patienter enligt lag har rätt till. Patienten behöver därför få begriplig information för att kunna fatta lämpliga beslut för att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenhet av patientdelaktighet vid pankreaskirurgi - inför införandet av en ERAS-loggbok

  Magister-uppsats,

  Författare :Nils Rodhe; Elsa Östborg; [2023-03-30]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; pankreaskirurgi; postoperativ vård; ERAS; loggbok; ERAS-loggbok; personcentrerad vård; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet där den enda potentiellt kurativa behandlingen är kirurgi. För att optimera vårdförloppet förespråkas vårdprogrammet ERAS där patientdelaktighet är fördelaktigt. LÄS MER

 3. 3. Vad främjar en patientsäker överrapportering mellan sjukhus för patienter med pankreascancer som genomgått en Whippleoperation?

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandra Färnestav; Diana Mändlo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Överrapportering; Kommunikation; Patientsäkerhet; Sjuksköterskeperspektiv; Specialistsjuksköterska; Whippleoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden för hälso- och sjukvården är en välfungerande och patientsäker vård, men vårdskador är tyvärr vanligt förekommande där en bidragande orsak är bristfällig informationsöverföring. Vårdskador medför ett stort lidande för patient och närstående samt resulterar i en enorm kostnad för samhället. LÄS MER

 4. 4. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet inom anestesiologisk omvårdnad : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvård

  Författare :Emilie Albertsson; Evelina Solem; [2023]
  Nyckelord :Participation; anesthesiological care; concept analysis; patient participation; Delaktighet; Anestesiologisk omvårdnad; begreppsanalys; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Participation is a concept that exists at different levels, in community organizations as well as health care. Being able to participate in one's care is a right by law in Sweden and a central part of person-centred care. Although participation is a well-established concept, there is no clear definition of the concept. LÄS MER