Sökning: "patientens upplevelse av delaktighet i palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden patientens upplevelse av delaktighet i palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av den äldre patientens delaktighet vid vård i livets slut : En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blom; Sara Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :older patient; participation; end of life care; registered nurse; municipal home care; interview; äldre; delaktighet; vård i livets slutskede; sjuksköterska; kommunens hemsjukvård; intervju;

  Sammanfattning : Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård definieras som en helhetsvård, där patienten och anhöriga ska göras delaktiga i omvårdnaden. Enligt svensk lag har sjuksköterskan en skyldighet att göra patienten delaktig i sin vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johansson Sofie; Holmér Amanda; [2020]
  Nyckelord :Hemmet; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år, av dessa bedöms 80% ha varit i behov av palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att höja patientens livskvalitet under dennes sista tid i livet samt underlätta processen för de anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser vid palliativ omvårdnad i hemmet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nanna Eriksson; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :Home nursing; Nursing care; Palliative care; Patient; Perception; Omvårdnad; Palliativ vård; Patient; Upplevelse; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta sjuksköterskor kommer under sitt yrkesliv komma i kontakt med döende patienter, varav flertalet önskar att dö hemma. Därför är kunskap om palliativ vård viktigt. Den palliativa vården bör bedrivas med ett holistiskt synsätt där patient, närstående och vårdpersonal ses som en enhet. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av palliativ vård på allmän somatisk avdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Östergren; Sara Tjernström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av dödsfall som sker på sjukhus varje år uppskattas ha varit i behov av palliativ vård. En patient som vårdas palliativt hamnar ofta i fokus och anhöriga till patienten hamnar i bakgrunden. LÄS MER

 5. 5. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER