Sökning: "patienter i metadonbehandling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden patienter i metadonbehandling.

 1. 1. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Nilsson; Maja Gagge; [2012]
  Nyckelord :methadone maintenance program; health; physical health; lifestyle; metadonbehandling; hälsa; kroppslig hälsa; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. LÄS MER

 3. 3. Regelverk inom metadonprogram- hinder eller stöd för patienten? : En kvalitativ uppsats om patienters och vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Kallos; Marie Kandelberg; [2010]
  Nyckelord :patients on methadone; acquis; exercise of power; self-determination; methadone maintenance treatment; social control; conditional treatment; patienter i metadonbehandling; regelverk; maktutövning; självbestämmande; underhållsbehandling med metadon; social kontroll; villkorad behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av metadonprogrammet vid opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Stefan Borgman; Fredrik Fisk; [2003]
  Nyckelord :metadon; metadonbehandling; opiatmissbruk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och sammanställa orsaker till att deltagare i metadonprogrammet avbryter sin behandling samt belysa åtgärder som främjar fortsatt deltagande i metadonprogrammet. Studien är en litteraturstudie där nio artiklar granskats och analyserats. LÄS MER