Sökning: "patienters upplevelse av att vara isolerade"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden patienters upplevelse av att vara isolerade.

 1. 1. Separerad från omvärlden : Litteraturstudie om patienters upplevelser av att vara isolerade vid smittorisk

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Contagious; experience; isolation; suffering; systematic review; patient.; Isolering; lidande; kvalitativ litteraturstudie; patient; smittsam; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade fall av smittsamma sjukdomar inom sjukhus och samhälle har lett till högre krav på sjukvården samt ökad efterfrågan av isolering till att förhindra fortsatt smitta. Fler patienter kan behövas försättas i isolering samtidigt som bristande erfarenheter och kunskaper hos sjuksköterskor uppmärksammas för genomförande av denna vårdform. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av isoleringsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Jonsson; Evelina Sundhall; [2017]
  Nyckelord :Infektionsvård; Isolering; Sjuksköterska; Smittspridningskontroll; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isoleringsvård är något alla sjuksköterskor kan stöta på oavsett verksam avdelning. Vårdpersonalen är skyldig enligt lag att tillgodose isolerade patienters behov av vård och stöd men forskning tyder på att det finns brister gällande detta. LÄS MER

 3. 3. Fast mellan fyra väggar: patienters upplevelser av isoleringsvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Siobhan Anderson; Märtha Malmberg; [2017]
  Nyckelord :isoleringsvård; smittskyddsisolering; skyddsisolering; patient; upplevelse; sjuksköterska; infektion;

  Sammanfattning : Det finns två olika former av isolering. Smittskyddsisolering används för att förhindra smittspridning när en patient blivit smittad av en allmänfarlig infektion och skyddsisolering för att förhindra att en patient som är extra infektionskänslig, exempelvis vid immunsupprimerande behandling, blir smittad. LÄS MER

 4. 4. Vård i isolering i samband med MRSA : En litteraturstudie i ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Larsson; Sara Sjöquist; [2016]
  Nyckelord :Isolering; MRSA; upplevelser; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Meticillin-resistenta Stafylokocker aureus (MRSA) utgör ett globalt hot tillika ett folkhälsoproblem. En åtgärd mot smittspridning av MRSA är vård i isolering vilken tidigare har visats sig ge upphov till psykisk påfrestning. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av livskvalitet efter hjärtstopp samt hur livet påverkades hos närstående : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Högskolan Dalarna/VårdvetenskapOmvårdnad

  Författare :Fatima Wickman; [2012]
  Nyckelord :Hjärtstopp; livskvalitet; närstående; patienter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienter upplevde sin livskvalitet efter ett hjärtstopp samt hur närstående upplevde att livet påverkades efter en anhörigs hjärtstopp. Metod: Sökningar efter artiklar skedde via PubMed, CINAHL och Medline. LÄS MER