Sökning: "patienters väntetid"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden patienters väntetid.

 1. 1. Tillgänglighet till sjukvården behöver förbättras - ett viktigt fynd från årets Café i entré.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Cederblad; Paula Cederlöf; [2019-08-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; personcentrerad vård; Café i entré; delaktighet; förbättringsarbete; väntetid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans uppdrag är att bedriva kontinuerligt förbättringsarbete och sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser vikten av att aktivt involvera patienter och närstående i arbetet. Att skapa förutsättningar för att patienter och närstående ska kunna delta i vården och bidra till förbättringsarbetet är också en viktig del i ett personcentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av information på akutmottagningar ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Andersson Boman; Andreas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Emergency service; hospital; patients; information; patient satisfaction; Akutmottagning; patienter; information; patienttillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat på vikten av information för patienters vårdupplevelse och säkerhet. Ändå finns tydliga belägg för att informationen brister på akutmottagningar. Det är därför viktigt att sammanställa patienters upplevelser inom området. LÄS MER

 3. 3. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad på akutmottagning : Äldre patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Susanne Galvig; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre personer ökar i Sverige och internationellt. Äldre patienter utgör en stor andel av de patienter som söker vård på akutmottagning. Äldre patienter får ofta en låg prioriteringsgrad vilket innebär långa väntetider och en ökad risk att drabbas av komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Stämmer patientens förväntningar överens med upplevelsen? -Omhändertagandet på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Anna Pöllä; [2017-06-30]
  Nyckelord :Akutmottagning; förväntningar; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet sökande patienter ökar ständigt per år på Sveriges akutmottagningar vilket leder till långa väntetider. När patienterna anländer till akutmottagningen förväntar de sig att snabbt bli undersökta av läkare och få sina symtom lindrade. LÄS MER