Sökning: "patientjournal"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet patientjournal.

 1. 1. Det som ej kom på tal, finns tillgängligt i patientjournal : Ambulanssjuksköterskans inställning till användandet av patientjournal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pontus Svensson; Peter Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; medical records; quantitative survey.; Ambulanssjuksköterska; patientjournal; kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danijela Handanovic; Helena Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :omvårdnad; patientcentrerad vård; patientjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Bengtsson; Yasemin Yolver; [2019]
  Nyckelord :SNAC; e-hälsa; hälsoinformatik; äldre personer; IKT; internetanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till patientens tidigare journal i ambulansen : En kvalitativ studie om sjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Ljungström; Elisabeth Pedersen; [2019]
  Nyckelord :patientjournal; helhetsbedömning; trygghet; bedömningsstöd; patientsäkerhet; vårdnivå; ambulans;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom ambulansverksamheten går ständigt framåt. Dagens ambulanssjuksköterskor behöver göra patientsäkra bedömningar på plats och anpassa vårdnivå efter patientens behov, vilket inte alltid innebär hänvisning till akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsbladets baksida : en enkätstudie om hur akutsjuksköterskor uppfattar användbarheten av arbetsblad för hjärtstopp

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Diana Svenberg; John Uppfeldt; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; CPR; CPR-worksheet; Documentation; Nursing; Arbetsblad; Dokumentation; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den grupp som behandlar hjärtstopp på akutmottagningen inkluderar bland annat en sjuksköterska som har som uppgift att dokumentera tidpunkter och åtgärder. Som hjälpmedel för detta bör dokumentationsansvarig sjuksköterska använda ett för uppgiften speciellt framtaget arbetsblad. LÄS MER