Sökning: "patientnämnder"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet patientnämnder.

 1. 1. Patientnämnden i granskning av hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Karin Josefsson; [2015-05-05]
  Nyckelord :granskning; ansvarsutkrävande; patientnämnder;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har granskning av offentlig politik och verksamhet ökatkraftigt. Utvecklingen har skett inom alla välfärdsområden, inte minst inom hälso- ochsjukvården. En viktig men relativt osynlig aktör i hälso- och sjukvårdens granskningsarbete ärSveriges patientnämnder. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sarah Eliasson; Annette Holm; [2014]
  Nyckelord :vårdrelation; patientperspektiv; humor; kontinuitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Varje dag möter sjuksköterskor patienter inom olika vårdkontext. Oavsett vårdtid är mötet mycket viktigt och leder till en god vårdrelation som främjar och bevarar patienters hälsoprocesser. En fullkomlig vårdrelation bygger på ett mellanmänskligt samspel där ömsesidighet är av största vikt. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivares erfarenheter av patientnämndens arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Eva Larsson; [2013]
  Nyckelord :systemteori; ; patientsäkerhet; vårdkvalitet; kommunikation; organisationskultur; återkoppling; kvalitetsförbättring; hälso- och sjukvårdsadministration;

  Sammanfattning : För att öka kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvården är patientnämnderna ett betydelsefullt hjälpmedel. Kontakter mellan patientnämnden och vårdverksamheterna sker exempelvis genom återkoppling av patienters åsikter om sina kontakter med vården. LÄS MER

 4. 4. Den vårdande relationen : Sett ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bowall-Nygren; Lena Ahlner; [2011]
  Nyckelord :caring relationship; presence; compassion; courage; vårdrelation; närvaro; medkänsla; mod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ökande antalet anmälningar till patientnämnder och Socialstyrelsen handlar iallt större utsträckning om patienters upplevelser av brister i möten med vårdpersonal. Inom vårdvetenskapen beskrivs begreppet vårdrelation som en grundläggande förutsättning för vårdandet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikativa färdigheter, i bemötandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Caroline Lingstedt; Sofie Wallentin; Therese Jonasson; [2007]
  Nyckelord :Bemötande; Icke verbal kommunikation; Patienters upplevelser; Verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Ett bra bemötande ingår i sjuksköterskors professionalitet, men trots detta får patientnämnder årligen in anmälningar angående problem gällande bemötande, kommunikation och information. Eftersom bemötande till stor del består av kommunikation, krävs det att sjuksköterskor har goda kommunikativa färdigheter för att kunna bemöta patienter på bästa möjliga sätt. LÄS MER