Sökning: "patientnära tid"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden patientnära tid.

 1. 1. Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecca Sommerfeld; [2018]
  Nyckelord :samvetsstress; compassion fatigue; sjuksköterska; upplevelse. arbetsmiljö; vårdkvalité; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av läkemedelshantering inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Lina Svedenberg; [2018]
  Nyckelord :health injuries; high workload; patient safety; technical development; time contraints; vårdskador; hög arbetsbelastning; patientsäkerhet; tekniska hjälpmedel; tidsbrist;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdskador relaterade till fel läkemedelshantering är ett bestående problem inom hälso- och sjukvården globalt. Läkemedelsrelaterade vårdskador har ett tydligt samband med stressade sjuksköterskor på underbemannade vårdavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Metodstöd för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering : En studie av ett förbättringsarbete med syfte att stärka koordineringen av sjukskrivning och rehabilitering i Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Eva-Marie Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :rehabkoordinator; rehabkoordinering; metodstöd; förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Rehabkoordinatorn är en resurs i det försäkringsmedicinska arbetet i vården. Rehabkoordinering kan ske på olika nivåer (nivå 1-8). Den högsta bedöms ge bäst effekt på patientens sjukskrivning/rehabilitering. För att nå högsta nivån behövs tydliga rutiner, stöd från chef och tid för uppdraget. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med digitala journalsystem prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Wahlroos; Stefan Westman; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurses; electronic health records; documentation; content analysis; nursing care; Ambulanssjuksköterskor; digitala journalsystem; dokumentation; innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att utvecklingen inom sjukvården har gått snabbt, framförallt prehospitalt. De tekniska lösningarna har utvecklats och det finns många gånger datorer både fram och bak i dagens ambulanser som har ersatt de traditionella pappersjournalerna. LÄS MER

 5. 5. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER