Sökning: "patientomhändertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet patientomhändertagande.

 1. 1. Patientomhändertagande under påverkan av hotfulla och våldsamma anhöriga : -En intervjustudie av sjuksköterskor i akutsjukvården i södra Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Björn Eklund; Hallenborg Gustav; [2020]
  Nyckelord :Emergency room; Joyce Travelbee; Nurse; Relatives; Threats and violence; Akutmottagning; Anhöriga; Hot och våld; Joyce Travelbee; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett växande problem både nationellt och internationellt. Mest utsatta är sjuksköterskor vilket tidigare beskrivits i aktuell forskning. Studier har även beskrivit de faktorer som ökar risken för att patienter skall uppträda våldsamt. LÄS MER

 2. 2. Det som ej kom på tal, finns tillgängligt i patientjournal : Ambulanssjuksköterskans inställning till användandet av patientjournal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pontus Svensson; Peter Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; medical records; quantitative survey.; Ambulanssjuksköterska; patientjournal; kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Tufvasson; Jens Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :Prehospital; Experiences; Mental illness; Nursing Ambulance nurses; Prehospital; Upplevelser; Psykisk ohälsa; Omvårdnad Ambulanssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet patienter med psykisk ohälsa har setts öka de senaste åren. Ambulansens funktion har också vuxit från att vara ett transportmedel till att bedriva avancerad sjukvård, vilket även avspeglas i den prehospitala vården av patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt terrorattentat

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jacob Edberg; Andreas Westin; [2018]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Terrorattentat; Samverkan; Utbildning;

  Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan är ofta den första patienten möter inom akutsjukvården, och varje enskilt uppdrag är unikt gällande både person och situation. På grund av det oförutsägbara i varje patientmöte prioriteras den egna säkerheten, vilken säkerställs innan vårdandet kan börja. LÄS MER