Sökning: "patientrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet patientrelation.

 1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede med fokus på andliga och existentiella behov : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Thorsteinsson; Fredrick Cardi Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll; Sjuksköterskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund  Det övergripande målet med palliativ vård är att främja livskvaliteten hos patienter så att de kan få en värdig sista tid i livet och en värdig död. Patienter med palliativa vårdbehov finns på nästan alla vårdavdelningar på sjukhusen, ändå är det många sjuksköterskor som känner en osäkerhet inför hur de ska vårda dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Preoperativa omvårdnadsinterventioner vid elektiv kirurgi för ökad delaktighet hos patienten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Höggren; Hampus Johansson; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Nurse-patient relations; Patient education; Patient participation; Preoperative care; Oro; Patientdelaktighet; Patientrelation; Patientutbildning; Preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 utfördes 754 310 kirurgiska ingrepp på personer över 20 år, inom slutenvården i Sverige. För många patienter är kirurgiska ingrepp sammankopplat med en känsla av oro. Studier har visat att 60–80 procent av kirurgiska patienter är oroliga. LÄS MER

 4. 4. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära i psykiatrisk vård - patienternas upplevelser : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Yesui Urantsetseg; Josefine Lagerberg; [2020]
  Nyckelord :Suicid; Suicidal; Relationen mellan sjuksköterska och patient; Professionell-patientrelation; Attityd hos vårdpersonal; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Suicid är ett folkhälsoproblem världen över och enligt WHO begår cirka 800 000 människor självmord varje år. Tidigare suicidförsök är den främsta riskfaktorn till suicid. En central del för omvårdnaden är att bygga upp en relation med den man vårdar. LÄS MER

 5. 5. Hotet och våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Myrzell; Malin Silfver; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Nursing care; Nurse-patient relations; Patient-centered care; Violence; Omvårdnad; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskor; Sjuksköterska-patientrelation; Våld;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Det är ett globalt växande problem att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom hälso-och sjukvården. Konsekvenserna kan bli flerdimensionella. Både sjuksköterskor och patienter riskerar att drabbas av negativa effekter till följd av hot och våld inom hälso- och sjukvården. LÄS MER