Sökning: "patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet patientsäkerhet.

 1. 1. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av triage på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Soteriou; Johanna Frid; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; Experiences; Nurses; Patient safety; Perceptions; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Triage; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund På en akutmottagning råder ett högt patientflöde vilket kräver någon form av turordningssystem. På de flesta akutmottagningar har således triage implementerats för att underlätta denna turordning. Syftet med triage är att bedöma och turordna patienter utefter medicinsk angelägenhetsgrad. LÄS MER

 3. 3. KUNSKAP OM KOMMUNIKATIONSVERKTYGET SBAR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Djäknegård; Emma Pallman; [2020]
  Nyckelord :Communication; literature review; patient safety; nurses.; Kommunikation; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterskorna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ansvarar för mycket information över många patienter. Det är av stor vikt att informationen blir korrekt, utan misstolkningar och kommunikationsfel. Sjuksköterskan har krav att kunna göra bedömningar och rapportera snabbt och effektivt. LÄS MER

 4. 4. Ett glapp i vårdkedjan? : En systematisk litteraturstudie som belyser patientsäker utskrivning från intensivvård till vårdavdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Elofsson; Rebecca Fagher; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; discharge process; intensive care; ward; experience; healthcare personnel; Patientsäkerhet; utskrivningsprocess; intensivvård; vårdavdelning; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivning från en intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelning kan vara ett kritiskt moment för patienten och involverad personal då det är mycket som kan gå fel i utskrivningsprocessen. Att bibehålla patientsäkerheten i samband med utskrivning ses idag som en utmaning då det är flera olika aktörer som är med i vårdkedjan, vilket ställer höga krav på samarbetet sinsemellan. LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse har ledarskapet för de anställda inom den svenska hälso- och sjukvården? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Stephanie Gradéus; Lisa Max; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; leadership; employees; well-being; commitment; Hälso- och sjukvård; ledarskap; anställda; välbefinnande; engagemang;

  Sammanfattning : Introduktion: Personal inom den svenska hälso- och sjukvården utgör den största yrkesgruppen på arbetsmarknaden och är den grupp som står för 20 procent av alla sjukfall. Ett bristande ledarskap är en bidragande orsak till att anställda inom den svenska hälso- och sjukvården får försämrad hälsa och minskad arbetsmotivation, vilket även kan leda till försämrad patientsäkerhet. LÄS MER