Sökning: "patientupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet patientupplevelser.

 1. 1. Upplevelser av hur behandling av antipsykosmedel påverkar det dagliga livet vid schizofrenisjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Thuy Hang Huynh Thi; [2021]
  Nyckelord :Schizofreni; antipsykosmedel; biverkningar; patientupplevelser; patienterfarenheter; dagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en svår kronisk psykossjukdom, vilket kan medföra stora svårigheter i det dagliga livet. Antipsykosmedel som stabiliserar sjukdomen, är livräddande och erbjuds alltid till patienter med schizofreni. Antipsykosmedel är ofta förknippat med en rad svåra biverkningar som påverkar patienternas livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av ACL-ruptur och efterföljande fysioterapi hos fotbollsspelare på distriktsnivå i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Roger Håkansson; Michael Ramberg; [2021]
  Nyckelord :acl-ruptur; fotbollsspelare; fysioterapi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Årligen opereras ungefär 3500 personer i Sverige på grund av en ACL-ruptur. Av dessa 3500 är 1500 direkt kopplade till fotbollsspelande. Fotboll är den aktivitet som orsakar flest skador, både hos män och kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Det rättspsykiatriska vårdandet : Litteraturstudie om patientens upplevelse av rättpsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nathalie Beckvid; Amanda Winberg; [2021]
  Nyckelord :Forensic psychiatry; nurse; participation; experience; safety; Delaktighet; patientupplevelser; rättspsykiatri; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rättspsykiatrisk slutenvård är en komplex vårdform där dengrundutbildade sjuksköterskans uppgift, förutom att ge god omvårdnad och stöd,är att vakta, förvara och skydda patienter som är överlämnade av domstol enligtsvensk lag. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att få en förståelse över hurpatienterna upplever den rättspsykiatriska vården och vilken betydelse relationeroch miljö har för rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av patienter med psykisk ohälsa i primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Mirzai Alijan; Ismail Bayan; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; bemötande; primärvård; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa nämns som en global folksjukdom som under senaste tiden har ökat bland befolkningen speciellt efter utbrott av COVID- 19 pandemin. Personer med psykisk ohälsa vänder sig främst till primärvården som först kommer i kontakt med en sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Att leva sin vardag medveten om en livshotande risk : En litteraturstudie om upplevelser hos patienter som lever med abdominellt aortaaneurysm.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melody Markus; [2021]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; conservative treatment; patient experiences; qualitative method; surgical treatments; abdominellt aortaaneurysm; kirurgiska behandlingar; konservativ behandling; kvalitativ metod; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig upptäckt av Abdominellt aortaaneurysm (AAA) minskar dödlighet bland äldre män och kvinnor. AAA är till stor del asymtomatisk så många blir överraskade när de får en diagnos. Diagnosen medför vetskap att något inom dem växer, något som kan brista med risk för dödlig utgång. LÄS MER