Sökning: "patogent förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden patogent förhållningssätt.

 1. 1. Elevhälsa i praktiken : Specialpedagogisk analys av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Wynette Andersson; Camilla Wramhult; [2018]
  Nyckelord :Elev; interaktion; organisering; relationell; salutogent; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två skolor i en kommun i Sverige. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med professionerna rektor, specialpedagog och kurator från elevhälsan på två skolor genomfördes för att kunna besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Salutogent arbete inom äldreomsorgen : myt eller verklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kerstin Eriksson; [2015]
  Nyckelord :salutogent; äldreomsorg; implementering; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Göteborgs Stad tog år 2008 beslutet att införa salutogent arbetssätt. Detta innebar att inom fyra år skulle alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt innebar. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av akupunktur som behandling vid ångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Dahlstedt; Pernilla Färdig; [2015]
  Nyckelord :Acupuncture; anxiety; anxiety relief; patients experiences; hope; well being; discomfort; literature review; Akupunktur; ångest; ångestlindring; patienters upplevelser; hopp; välmående; obehag; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ångest är en folksjukdom som cirka 25 % av befolkningen drabbas av någon gång i sitt liv. Behandlingsmetoderna är få, så som läkemedelsbehandling, och innebär ofta ett patogent förhållningssätt till patienten. LÄS MER

 4. 4. Hälsoundervisningens dilemma : En kvalitativ studie om lärare och elevers förhållningssätt till hälsa inom idrott och hälsa i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Eriksson; Markus Drews; [2015]
  Nyckelord :Didaktik; intervjuer; idrott och hälsa; förhållningssätt till hälsa; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärare och elevers förhållningssätt till hälsa inom läroämnet idrott och hälsa. Detta gjordes genom två kvalitativa intervjustudier, i den första delstudien har fyra lärare intervjuats och i den andra fyra elevgrupper. LÄS MER

 5. 5. "Att ligga steget före". Fokusgruppsintervjuer med specialpedagoger om deras uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Jansson; [2014-04-22]
  Nyckelord :elevhälsa; hälsofrämjande; förebyggande; patogent perspektiv; alutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Att med denna studie undersöka specialpedagogers uppfattningar och resonemang om förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogisk praktik.Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. Människan föds som en kommunikativ varelse inriktad mot att samspela med andra. LÄS MER