Sökning: "patogent synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden patogent synsätt.

 1. 1. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 2. 2. När inte ens experterna är helt överens : en textanalys av hälsa i läroböcker för ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hälleberg; Catharina Wiking; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur hälsa framställs i läroböcker för idrott och hälsa för grund- och gymnasieskolan. • Vilket utrymme ges hälsa i läroböcker för grund- och gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa? • Vilka övergripande perspektiv och teorier om hälsa kommer till uttryck i läroböckerna? Metod Studiens metod var en kvalitativ och kvantitativ textanalys av fyra läroböcker inom ramen för ämnet idrott och hälsa, där den kvantitativa delen syftade till att ta reda på förekomsten av termerna hälsa, hälso-, ohälsa samt ohälso-. LÄS MER

 3. 3. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs hälsa? : En diskursanalytisk studie av media

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Susanna Swedin; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; media;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att öka kunskapen om hur barns hälsa framställs i media. Studiens frågeställning är följande: 1) Vilka framställningar av barns hälsa förekommer i dagspress under år 2019, och vilka synsätt på hälsa framträder ur dessa framställningar? Metod För att besvara studiens frågeställning genomfördes en diskursanalytisk litteraturstudie av media utifrån en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare tolkar och undervisar hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :William Staflund; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; salutogent; patogent; svårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Inom ämnet idrott och hälsa har tidigare forskning visat att hälsodelen av ämnet är något som lärare haft svårt att förhålla sig till. Anledningen till detta är eftersom det av lärare upplevts som att det inte finns någon tydlig definition om vad det innebär att undervisa om hälsa. LÄS MER