Sökning: "patterns of daily occupations"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden patterns of daily occupations.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsmönster och upplevd aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Sigfridsson; Johanna Vidal; [2021]
  Nyckelord :occupational therapy; social distancing; patterns of daily occupations; occupational balance; arbetsterapi; social distansering; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett strategiskt urval genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierHälsouniversitetet

  Författare :Lisa Bäckman; Malin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Occupational therapy; intervention; individualized activities; modifications of the environment; education.; Arbetsterapi; intervention; individanpassade aktiviteter; miljöanpassning; handledning.;

  Sammanfattning : Andelen äldre i samhället har ökat och därmed har även förekomsten av demenssjukdomar tilltagit. Aktivitet är av stor betydelse för personer med demenssjukdom, dock påverkar sjukdomen ofta individens aktivitetsförmåga och det kan bli svårt att utföra dagliga aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter

  Magister-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Marie Gudmundsson; [2013]
  Nyckelord :arbetsterapi; miljöpsykologi; aktivitet; naturunderstödd rehabilitering; ecotherapy; hästunderstödd terapi;

  Sammanfattning : Ecotherapy, Nature Based Rehabilitation eller Naturunderstödd Rehabilitering är olika begrepp för liknande verksamheter. I grunden ligger en holistisk och mångfacetterad dimension som syftar till att uppnå ett upplevelsebaserat lärande genom aktiviteter i ett ömsesidigt samspel med naturen. LÄS MER