Sökning: "pecking order-teori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden pecking order-teori.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Engström; Sanne Setterberg; [2019-08-15]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; soliditet; agentteori; pecking order teori; trade-off teori; svenska börsnoterade företag; bransch.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar reporäntan kapitalstrukturen i svenska fastighetsbolag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Eduards Jannusch; Mikael Örneblad; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the relationship between repo rate and book to debt ratio. The paper also examines the relative importance of other factors in the capital structure of 23 Swedish real estate firms from 2005 to 2017. LÄS MER

 4. 4. Påverkande faktorer för skuldsättningsgraden inom Large Cap företag : En jämförande studie av kapitalstrukturen innan och efter sänkt bolagsskatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Karlsson; Viktor Hofmann; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Large Cap; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; storlek; tillgångsstruktur; skattesköld; bolagsskatt; Pecking order teori; Trade-off teori;

  Sammanfattning : Since the beginning, it was Modigliani and Miller ́s theorem which initiated the capital structure aspect to finance. Capital structure explains in its essence the relationship between equity and leverage within a company. It also illustrates how the company has financed their business historically. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens avgörande faktorer : En studie om de faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur i svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Mukuasa; Sahar Yousef; [2018]
  Nyckelord :Capital structure; Leverage ratio; leverage effect; Pecking Order Theory; Trade-Off Theory; Kapitalstruktur; Skuldsättningsgrad; Hävstångseffekt; Pecking Order Teori; Trade-Off Teori;

  Sammanfattning : Purpose: The thesis purpose is to, with regards to relevant theories, explain how the variables industry affiliation, growth, uniqueness and tangiability affect modern, swedish firms capital structure. Method: A quantitative method along with a deductive approach has been used to make this study. LÄS MER