Sökning: "pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 2043 uppsatser innehållade ordet pedagog.

 1. 1. God relation mellan pedagog och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Robel Ande Johannes; Jonas To; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genus och jämställdhet, en svår fråga? : En kvalitativ studie om pedagogers resonemang om genus och jämställdhet iförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Louise Frank; Nadja Amini; [2022]
  Nyckelord :Förskola; genus; jämställdhet; makt; normer; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers resonemang om begreppen genus och jämställdhet, samt hur pedagoger upplever arbetet med genus och jämställdhet. Inspirationen väcktes ur våra tidigare erfarenheter om hur normer och könsstereotyper fortlöper, där en granskningsrapport av Skolinspektionen visade att jämställdhetsarbetet brister i förskolan. LÄS MER

 3. 3. ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos” : Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teddy Nakiwala Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; pedagoger; utagerande beteende; välfungerande vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nakiwala Nilsson, Teddy (2022). ”De beter sig nästan som de har en sorts diagnos”. Pedagogers arbetssätt, bemötande och deras syn på specialpedagogens roll.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens syn på och användande av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jansson; Mikaela Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor activities; pedagogical tool; the environment as a pedagogical tool; preschool teachers; Utomhusmiljö; utevistelse; pedagogiskt verktyg; miljön som pedagogiskt verktyg; förskollärare; förskola; socialt kulturellt lärande; miljön som tredje pedagog;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ta reda på hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex förskollärare från sex olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Pedagogernas kommunikation inom matematiken i förskolan : En studie av fyra pedagogers uppfattning om matematik och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Karlsson; Emilia Hagström; [2022]
  Nyckelord :Pedagog; barn; matematik; förskola och kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen om hur pedagoger kommunicerar matematik med barn i förskolan. De frågeställningarna som har använts för att besvara syftet och studiens frågeställningar är: Hur beskriver pedagogerna att de erbjuder barnen att delta i matematiska aktiviteter i förskolan? Vid vilka situationer erbjuds barnen att särskilt möta matematik samt matematiska begrepp och vad utmärker dessa tillfällen? Hur sker kommunikationen mellan pedagoger och barn när det gäller matematik? Metoden som har använts i studien är kvalitativa intervjuer för att ta reda på vad fyra pedagogers uppfattning om vad matematik är och hur de arbetar med matematik tillsammans med barnen på förskolan. LÄS MER