Sökning: "pedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 2154 uppsatser innehållade ordet pedagog.

 1. 1. Förskoledemokrati i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Hansson; Karin Göransson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Aktörskap; Didaktik; Pedagog; Barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan tar sig an demokratiuppdraget och hur det förmedlas till barnen. En utgångspunkt är att demokratiska värden inte kan stå för sig själv utan blir till genom mellanmänskliga relationer. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogers strategier för att inkludera barn i fri lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Lennefors; Julia Issa; [2024]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; inkludering; fri lek; tillträdesstrategier.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur pedagoger kan möjliggöra barns inkludering i fri leksamt belysa pedagogers gynnsamma strategier för barns fortsatta lekdeltagande. Medbarndomssociologen William A. LÄS MER

 3. 3. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
  Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER

 4. 4. "Den är helt OK, faktiskt" : Pulsträning och elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Drottz; Oskar Edsheim; [2024]
  Nyckelord :Deltagande; elever i behov av särskilt stöd; högstadiet; mixad metod; pulsträning; socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Drottz, Caroline och Edsheim, Oskar (2023). “Den är helt OK, faktiskt” pulsträning och eleveri behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling ochledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. “Jag känner mig dum när ett barn använder ett språk jag inte kan” : En studie av olika strategier förskollärare använder i arbetet med flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Kheder Caya; Freij Ingeborg; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; pedagog; metoder; strategier; förskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER