Sökning: "pedagogens roll i leken"

Visar resultat 6 - 10 av 76 uppsatser innehållade orden pedagogens roll i leken.

 1. 6. Barns lek på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemmet; Fritidspedagog; Lek; Sociala samspel;

  Sammanfattning : Syftet med min empiriska undersökning var att få en grundlig insyn i hur barnen leker på fritidshemmet samt hur pedagoger och barn interagerar med varandra. Hur barnen leker på fritidshemmet och rollen i pedagogiken i leken är de frågor jag valt som avser att svara mitt syfte. LÄS MER

 2. 7. Barn som inte leker : Vad kan vi på fritidshemmet göra för att upptäcka barn som har svårigheter med att samspela med andra samt hur vi kan bemöta de barnen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Florence Selo; [2019]
  Nyckelord :lekens betydelse; pedagogens roll; lekmetoder; samspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att belysa på de barn som har svårigheter med sitt sociala samspel och hur fritidspedagoger gör för att upptäcka och bemöta de barnen. Examensarbetet syftar även till att belysa lekens betydelse för barns sociala utveckling. LÄS MER

 3. 8. Den så kallade “fria” leken : - en observationsstudie som undersöker förskollärares förhållningssätt under barns fria lek utifrån ett maktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Olivia Engstrand; Jeanette Strömqvist; [2019]
  Nyckelord :Foucault; fri lek; förskola; förskollärare; makt; montessori; reggio emilia;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur förskollärares förhållningssätt under barns fria lek inom de två pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia och Montessori kan tolkas utifrån Foucaults maktperspektiv. Hur fri är egentligen den fria leken? Forskning kring den fria leken utgår i huvudsak från två områden. LÄS MER

 4. 9. Får jag vara med? : En studie om hur förskollärare upplever att lek integreras i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet

  Författare :Silvia Magaña Medina; Elvira Dazdarevic; [2019]
  Nyckelord :Lekintegrerad undervisning; lek; undervisning; förskollärare; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare upplever att lek integreras i undervisningen i förskolan. I studien undersöks även hur förskollärare förhåller sig till barnens lek samt vilken uppfattningen de har om begreppet undervisning i förskolan. LÄS MER

 5. 10. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER