Sökning: "pedagogers förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade orden pedagogers förhållningssätt.

 1. 1. Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Nida Yousef; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kommunikation; modersmål; pedagogers förhållningssätt; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet : Pedagogers arbetssätt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bleditte Klason; Hanna Fendell; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikationsverktygen; kodväxling;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Inledning: Att möta flerspråkiga barn på förskolorna har blivit vanligare idag än var det var för tio år sedan. Enligt Skolverket (2020) växer en fjärdedel av alla barn i Sverige i åldrarna noll till fem år upp med minst en förälder som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. “Går det att räkna med det här…” : -Pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg och matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Berglund Gustafsson; Christian Svärd; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; TPACK; Matematik; Digital kompetens; Digitala verktyg; Pedagogers erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagoger beskriver att de arbetar med digitala verktyg för att främja det matematiska lärandet i förskolan. Vi utgick från två frågeställningar som vi har besvarat med hjälp av en kvalitativ webbenkätundersökning med kvantitativa inslag, vi fick svar från 31 pedagoger med olika utbildningsnivåer. LÄS MER

 4. 4. “Det handlar ju om att lära känna eleven och förstå hur han eller hon fungerar” : En studie om pedagogers upplevelser av arbetet med grundskoleelever med autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Celinne Bergvall; Angelica Larsson; [2022]
  Nyckelord :Skola; AST; Anpassningar; Relationellt perspektiv; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogers upplevelser av framgångsfaktorer i arbetet med elever med AST (autismspektrumtillstånd). Detta genomfördes utifrån ett relationellt perspektiv, med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Delaktighetsfrämjande arbete inom gymnasiesärskolans individuella program

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Wincent; Eva Godrén; [2022]
  Nyckelord :delaktighet; intellektuell funktionsnesättning; alternativ och kompletterande kommunikation; gymnasiesärskola; individuella program;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska fenomenet delaktighet utifrån pedagogers erfarenheter samt pedagogernas arbetssätt för att främja elevers delaktighet på gymnasiesärskolans individuella program. Vi ville också belysa alternativ och kompletterande kommunikation och dess effekter för möjligheter till delaktighet. LÄS MER