Sökning: "pedagogers röster"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden pedagogers röster.

 1. 1. ”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.” : En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Axelsson; Josefine Olander; [2023]
  Nyckelord :Förskola; barns delaktighet; barns inflytande; samling; barns perspektiv; makt; livsvärld; Harry Shiers modell för delaktighet;

  Sammanfattning : I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). LÄS MER

 2. 2. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Maktrelationen mellan hem och skola ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Aurell; Linda Huss; [2022]
  Nyckelord :Pupils; phenomenography; home-school; power; special education; Elever; fenomenografi; hem och skola; makt; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie springer ur ett intresse för den ofta debatterade maktrelationen mellan hem och skola. I de fall där barnet antingen visar beteendesvårigheter eller visar sämre skolprestationer uppfattas denna relation ofta som komplicerad (Gwernan-Jones m.fl, 2015). LÄS MER

 4. 4. "Barn ska ha inflytande! Det är inte bara pedagogerna som ska styra och ställa" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ringdahl Jessica; Schill Lisa; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnskötare och förskollärare förstår begreppet inflytande samt arbetar med barns möjligheter till inflytande i förskolan.  Inneha inflytande i frågor som rör en själv är en rättighet och kan vara avgörande för känslan av sammanhang samt en viktig del i vårt demokratiska arbete. LÄS MER

 5. 5. Så nära men ändå så långt ifrån : - en studie om systematiskt kvalitetsarbete på två närliggande skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Malmström Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation; likvärdig utbildning; pedagogers röster; skolutveckling; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Studien har som ambition att bidra till förståelse för och kunskap om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolan kan integreras i skolans dagliga arbete. Genom att ta lärdom av goda exempel och genom att lyssna på de olika professionerna inom skolan kan kvaliteten höjas. LÄS MER