Sökning: "pedagogical agents"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden pedagogical agents.

 1. 1. Behöver vi tillföra någonting? Behöver vi plocka bort någonting? : Förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när den fysiska inomhusmiljön utformas utifrån barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Nilsson; Linnéa Widjeback; [2022]
  Nyckelord :Indoor environment; Pedagogical approach; View of children; Agency; Inomhusmiljö; Förhållningssätt; Barnsyn; Agens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när de utformar den fysiska miljön inomhus utifrån barns lek. Vi utgår från ett onto-epistemologiskt perspektiv och studien bygger på en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 2. 2. Miljön som aktiv agent : En posthumanistisk studie om barns språk- och kommunikationsutveckling

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Susanna Holmberg; Emelie Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Educational environments; Posthumanist theory; Language-promoting materials; Language-promoting environments; Walkning interview; Pedagogiska miljöer; Posthumanistisk teori; Språkfrämjande material; Språkfrämjande miljöer; Turistguidning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att synliggöra pedagogiska miljöers möjligheter att främja alla barns språk- och kommunikationsutveckling. Studien genomfördes på två förskolor på olika orter där respondenterna var förskollärare. Som datainsamlingsmetod valdes turistguidning. LÄS MER

 3. 3. ”Man måste förstå människors agerande utifrån den kontext och den tid som de levde i”: En kvalitativ intervjustudie av fem ämneslärares förståelse av samt arbete med begreppet historisk empati i historieundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Gottfridsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine Swedish history teachers’ understanding of historical empathy and their expressed pedagogical practices for the promotion of historical empathy in the classroom. The study also explores if it exists a connection between the teachers’ understanding of historical empathy and their expressed choice of pedagogical practices for cultivating such empathy among their students. LÄS MER

 4. 4. Vad händer ute på gården: undervisning eller barnpassning? : En neomateriell studie om förskolans utemiljö och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rossall; Elin Sundbäck; [2020]
  Nyckelord :new materialism; preschool; teaching; attentive restoration; intra-action. pedagogy; outdoors; environment; materials; play; discourse; matter;

  Sammanfattning : This study aims to examine outdoor play as a phenomenon in a selection of Swedish preschools; the purpose, the teaching that occurs and to explore the term “teaching” through a new materialist lens. We employ a thematic analysis which focuses on issues such as the environment, staff attitudes, materials available together with curriculum aspirations. LÄS MER

 5. 5. Subjektobjekt och rörelsematerial : en diffraktiv läsning av dansens blivande genom subjektet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Rebecca Yates; [2019]
  Nyckelord :Dance; choreography; didactics; teaching; diffraction; intra-action; nomadic subjects; agency; subject- object; movement - material; Dans; koreografi; didaktik; pedagogik; diffraktion; intra-aktion; nomadiska subjektet; agens; subjektobjekt; rörelsematerial;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how dance is becoming through the subject. What agents are entangled in the process of becoming, and what hierarchies are at work within my practice. I want to find out how they figurate and see if it´s possible for these hierarchies to reach positions that are more anti- essential. LÄS MER