Sökning: "pedagogical documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden pedagogical documentation.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. ”Vi skulle ju kunna göra barnen ännu mer delaktiga i dokumentationsprocessen.” : - Förskollärares uppfattningar om delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Lundqvist; Jannicke Sandelius; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; dokumentation; pedagogisk dokumentation; barnperspektiv; barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen och genom detta bidra med kunskap inom området. Studien har två frågeställningar: Vad kännetecknar enligt förskollärare deras arbete med att göra barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationsprocessen och vilka strukturella faktorer bidrar enligt förskollärare till att begränsa respektive möjliggöra barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Elevbilder i pedagogiska kartläggningar : En diskurspsykologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sigrid Olsson; Jonas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse psychology; pedagogical documentation; special needs teacher; norms; discourse analysis; the image of students; Diskurspsykologi; Pedagogiska kartläggningar; Speciallärarens uppdrag; normer; diskursanalys; elevbild;

  Sammanfattning : Nationella styrdokument poängterar vikten av att kartläggningar genomförs vid behov. Dessa kartläggningar bör ge en heltäckande bild av eleven och dennes skolsituation. Specialläraren förutses ha kunskap om denna process. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer : Analys av kunskapsnivå inom kemi i produktutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alexandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :industrial education; effective learning; pedagogics; analogy; industriutbildning; effektivt lärande; pedagogik; läroplan; analogi;

  Sammanfattning : Företag med en omfattande produktionshastighet ställer krav på en viss kvalitet på sin produkt, särskilt inom läkemedelsindustrin. Misstag kan leda till att en hel sats går till spillo och sannolikheten för misstag påverkas av de anställdas kompetens. LÄS MER

 5. 5. Bedömningar i förskolan : "Vi bedömer ju inte för att kränka barnen."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Birgisdóttir; Yasmin Aboutaka; [2021]
  Nyckelord :Assessment; preschool; development talks; documentation; development and learning.; Bedömning; förskola; utvecklingssamtal; dokumentation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om bedömning som begrepp och som pedagogisk praktik i det förskolepedagogiska fältet. Studien bygger på en kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare från sex olika förskolor i södra Sverige. LÄS MER