Sökning: "pedagogics"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet pedagogics.

 1. 1. Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer : Analys av kunskapsnivå inom kemi i produktutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alexandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :industrial education; effective learning; pedagogics; analogy; industriutbildning; effektivt lärande; pedagogik; läroplan; analogi;

  Sammanfattning : Företag med en omfattande produktionshastighet ställer krav på en viss kvalitet på sin produkt, särskilt inom läkemedelsindustrin. Misstag kan leda till att en hel sats går till spillo och sannolikheten för misstag påverkas av de anställdas kompetens. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetspedagogik på svenska museer : En studie om kulturella föremål i pedagogiska visningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Amanda Rimmer; [2021]
  Nyckelord :Activity pedagogy; Cultural-historical objects; Museum pedagogy; Museum educators and cultural pedagogics; Aktivitetspedagogik; kulturhistoriska föremål; museipedagogik; museipedagoger och kulturpedagogik.;

  Sammanfattning : This study focuses on the educational activities carried out in Swedish museums. Activity pedagogy is a concept that concerns learning with a combination of activities. The museums meet a new generation of museum visitors who want to experience and participate in the educational activities. LÄS MER

 3. 3. Förskolans utomhusvistelse som undervisningsarena : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar utifrån spontan och planerad undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Bolin; Sara Nord; [2021]
  Nyckelord :Swedish preschool; preschool teacher; outdoor activities; teaching; the object of learning; förskola; förskollärare; utomhusvistelse; undervisning; lärandets objekt;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på undervisning i samband med förskolans utomhusvistelse. I takt med att undervisningsbegreppet förstärkts i Läroplanen för förskolan (2018) anses det betydelsefullt att diskutera förskollärares uppfattningar om undervisning i samband med förskolans utomhusvistelse. LÄS MER

 4. 4. Around the box

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Celine Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Most classrooms today are overcrowded, cramped with static furnitures focusing on functionality targeting one standard sitting position. In the digital era of our time, movement, activity and flexibility are aspects of shortage. For this project, eight people were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER