Sökning: "pedagogik arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden pedagogik arbetsliv.

 1. 1. Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden : Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Koss; Sophie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Dubbla roller; arbetsliv; kvalitetssäkring; medarbetardrivet förändringsarbete; handledning; social identitet;

  Sammanfattning : Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och kollegors arbete. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart polisyrke? : En kvalitativ studie med fokus på polisers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön och dess effekter på ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabeth Svanberg; Chris Flygare Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Sustainable working life; psychosocial work environment; police officers and KASAM; Hållbart arbetsliv; psykosocial arbetsmiljö; poliser och KASAM;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön påverkar förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Mer specifikt har studien fokus på en speciellt utsatt yrkesgrupp, poliser, och deras upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 3. 3. En skolvärld med en genusmedvetenhet : En kvalitativ textanalys av tre läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Vilhelmsson; Angelica Örvander; [2020]
  Nyckelord :Värdegrund; Läroplan; Läromedelsanalys; Kön; Genus; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3 ger uttryck för en genusmedvetenhet.Frågeställningarna: Hur beskrivs och uttrycks flickor/kvinnor respektive pojkar/män i texten? På vilket sätt visas normföljande- och normbrytande inslag i texten?Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med analysverktyg och fördjupningsfrågor, som metod för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Påtvingat flexibelt arbete : En kvalitativ studie om gymnasielärares distansarbete under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Huusko; Sanna Smidvik; [2020]
  Nyckelord :Flexible work; distance work; work-life balance; well-being; high school teacher; the corona crisis; Flexibelt arbete; distansarbete; arbetslivsbalans; välbefinnande; gymnasielärare; coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskaper om gymnasielärares subjektiva upplevelser av omställningen till distansarbete, i och med Coronakrisen, samt bringa kunskaper om omställningens påverkan på arbetslivsbalansen samt välbefinnandet. För att möjliggöra besvarande av studiens forskningsfrågor valde vi intervju som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. En skolvärld med en genusmedvetenhet : En kvalitativ textanalys av tre läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Vilhelmsson; Angelica Örvander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur läromedel i samhällskunskap för årskurs 1-3 ger uttryck för en genusmedvetenhet. Frågeställningarna: Hur beskrivs och uttrycks flickor/kvinnor respektive pojkar/män i texten? På vilket sätt visas normföljande- och normbrytande inslag i texten? Vi har använt oss av en kvalitativ textanalys, med analysverktyg och fördjupningsfrågor, som metod för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER