Sökning: "pedagogik definition"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden pedagogik definition.

 1. 1. Effekter av inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kempe; Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande undervisning; matematik; pedagogik; specialpedagogik; särskild begåvning; särskilt stöd; grundskolan;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten kommer att undersöka begreppen inkludering och inkluderande undervisning samt dess betydelse för matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Utgångspunkten i kunskapsöversikten är frågeställningen; Vilka effekter kan inkluderande undervisning ha för elever i matematikämnet? Tillvägagångssättet har bestått av sökningar i databaser och tryckt litteratur för att skapa en kunskapsöversikt om effekterna av inkluderande undervisning. LÄS MER

 2. 2. De nationella proven ”på liv och död” : En kvalitativ studie om hur lärare erfar arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Holst Lidfors; Ellen Simmerlein; [2019]
  Nyckelord :nationella prov; arbetssituation; extra anpassningar; likvärdighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några grundskollärare upplever arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs sex. Resultatet i studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma lärare med erfarenhet av att arbeta med de nationella proven i svenska i årskurs sex. LÄS MER

 3. 3. ”Det lilla som att känna sig trygg är det viktigaste för oss” En kvalitativ studie om omsorgsbegreppets innebörd i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Bystedt; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsanalys; dialog; förskola; omsorg; omsorgsetik; pedagogens perspektiv;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna definierar och förklarar begreppet omsorg och dess roll i förskolans verksamhet. Vi ville även öppna upp för diskussion kring omsorgsbegreppet och på så sätt synliggöra begreppets breda tolkningsområde. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2016, s. LÄS MER

 4. 4. Metoder för vokalgrupp : Om repetitionsarbete utifrån fyra musikaliska aspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Palm; [2019]
  Nyckelord :körmetodik; körledare; vokalgrupp; ensemblesång; intonation; timing; samklang; interpretation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om repetitionsarbete med en vokalgrupp bestående av fem musikhögskolestudenter med fokus på populärmusikaliska genrer. Fyra teman i det musikaliska hantverket används som analysverktyg: intonation, timing, samklang och interpretation. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet och inflytande : ungas definition, erfarenheter och upplevelser

  Master-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna-Lena Borg; [2019]
  Nyckelord :participation; influence; young people; definition; experiences; UN convention on the rights of the child; agency; delaktighet; inflytande; unga; definition; upplevelser; FN:s konvention om barnets rättigheter; aktörskap;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to try to understand young people's experiences of participation and influence. The purpose has been to define participation and influence with young people's own words, and with the definition as a basis explore young people's experiences of participation and influence. LÄS MER