Sökning: "pedagogik examensarbete malmö högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden pedagogik examensarbete malmö högskola.

 1. 1. Att underlätta förståelsen för minneshantering, programmeringsspråket Q

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johan Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :programmeringsspråk; design; förtydliga minneshantering; transparant minneshantering; pedagogik; programmeringsspråket Q;

  Sammanfattning : Andelen avhopp från de datavetenskapliga utbildningarna är högre i jämförelse med genomsnittet, detta är problematiskt då efterfrågan på personal med datavetenskaplig utbildning ökar i takt med digitaliseringen av samhället. Det har bedrivits mycket forskning om varför studenter väljer att lämna de datavetenskapliga programmen, samt vilka hinder de upplever som störst under utbildningen, av forskning framgår att studenter upplever att den investerade tiden inte motsvarar den förväntade mängden inhämtad kunskap och att utbildningarna är för svåra. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapsämnets relevans i ett sekulariserat samhälle / The relevance of Religion Education in a secular society

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Roos Bergman; Belmina Omerhodzic; [2016]
  Nyckelord :sekularisering; religionsbegreppet; mångkultur; nyreligiositet; privatreligiositet; läroplan styrdokument; religionsdidaktik; metodik; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att först och främst ta reda på om dagens elever verkligen är sekulariserade. Oberoende om svaret är ja eller nej vill vi ta reda på hur detta påverkar religionsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Alvsten; Lucas Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; epistemologi; filosofi; historia; humor; idéhistoria; kunskapshistoria; kunskapsteori; lärande; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda följande frågeställningar: Går det att teoretiskringa in humor och synliggöra den som en del av didaktisk verksamhet? Kan humor teoretisktsett spela en roll i undervisning? Vår hypotes är således att humor kan spela en meningsfull,kanske rent av betydande didaktisk pedagogisk roll i undervisning i allmänhet, och densvenska gymnasieskolan som vi arbetar inom i synnerhet. Metoden vi valt är att utföra enteoretisk undersökning, genom ett litteraturstudium, för att utröna om det finns utrymme förhumor inom didaktik och pedagogik på en teoretisk nivå. LÄS MER

 4. 4. “Jag är normbärare, vad vill jag förmedla?” - en aktionsforskningsstudie om normkritisk pedagogik / ”I´m a carrier of norms, what do I want to convey?” - an Actionresearch Study of Normcritical Pedagogy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hilda Kraft; [2016]
  Nyckelord :normkritisk pedagogik; normer; anti-diskriminering; intersektionalitet; maktstrukturer; historieundervisning; grundskola;

  Sammanfattning : I detta examensarbete får du följa en aktionsforskningsprocess genom alla dess delar. Forskaren och två verksamma lärare på en grundskola vill undersöka hur normkritisk pedagogik kan bedrivas i undervisningspraktiken. LÄS MER

 5. 5. Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Johansson; Louise Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; estetisk läsning; efferent läsning; fiktion; flerstämmighet; genus; kompensatoriskt uppdrag; lysskompetens; lyssna; lärarutbildning; läsa; osynlig pedagogik; presentationsskrivande; relationer; sakprosa; sex- och samlevnad; synlig pedagogik; skriva; svenskämnesdidaktik; svenskämnesmetodik; svenskämneskonceptioner; skönlitteratur; tala; tankeskrivande; tematisk undervisning; värdegrund; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : SammandragUtgångspunkten för vårt examensarbete är att vår lärarutbildning inte har inkluderat hur visom blivande lärare kan integrera det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- ochsamlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan. Syftet med denna undersökning är därför attundersöka hur lärare kan arbeta med att integrera sex- och samlevnad i svenskämnet pågymnasiet. LÄS MER