Sökning: "pedagogik göteborgs universitet c uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden pedagogik göteborgs universitet c uppsats.

 1. 1. Finns ett mångkulturellt förhållningssätt i en etniskt homogen skola? - En undersökning om monokulturalitet i svensk skola.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Lidholm; Katarina Wallentin; [2009]
  Nyckelord :MÃ¥ngkultur; interkulturell pedagogik; etniskt hom;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om en skola i en etniskt homogen svenskkranskommun till Göteborg, arbetar och undervisar ur ett mångkulturellt/interkulturelltperspektiv.Uppsatsen bygger på en fallstudie med kvalitativa intervjuer och observationer med en rektoroch två pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?

  C-uppsats,

  Författare :Stina Nordlander; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : GÖTEBORGS UNIVERSITETInstitutionen för pedagogik och didaktikABSTRACTTitel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?Författare: Stina NordlanderHandledare: Peter KorpExaminator: Roger LjungvallTyp av arbete: C-uppsatsProgram och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp.Antal sidor: 38Datum: 26 maj 2009___________________________________________________________________Inledning:Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka denfysiska aktiviteten i skolan. LÄS MER

 3. 3. De[lärarna]ska ju inte komma från Mars och inte fatta någonting - En kvalitativ studie om elevers uppfattning om sex- och samlevnadsundervisning.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heidi Jerkrot; Lai-Yin Chan; [2009]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadielever;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Jennie Johannisson (2008) har i ”Är man inte trovärdig när man pratar om sex ochsamlevnad så blir man kapad vid knäna” undersökt lärares metoder och förutsättningar i sex- ochsamlevnadsundervisning. Skolor som lärarna arbetar på har högt anseende när det gäller sex- ochsamlevnadsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Litteraturkanon som verktyg för att skapa sammanhållning ­ en problematisering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olov Andersson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Folkpartiets förslag om införandet av en "En svensklitteraturkanon", obligatorisk läsning av särskilda verk, i kursplanerna i svenska på landetsgymnasieskolor. Problematiseringen utgår från frågor om vad förslaget går ut på, vilkaargument som tas i bruk av Folkpartiet, samt vilka problem som följer med argumentationen. LÄS MER

 5. 5. IT i årskurs 7-9 i Varberg

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tommy Fälth; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar IT i skolan. Syftet var att få svar på hur och i vilken utsträckning datorer/IT används i undervisningen, hur lärarnas erfarenhet och inställning till datorer/IT ser ut samt hur diskussionen om datorer/IT förs på skolorna. LÄS MER