Sökning: "pedagogik idrott didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden pedagogik idrott didaktik.

 1. 1. Idrott, hälsa och betyg. : En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dobroniak Hubert; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa 1; gymnasiet; GY 11; elevers upplevelse; kvalitativa intervjuer; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningarna som behandlas är: ”Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori och praktik i synnerhet?”, ” Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de själva är att ha god hälsa?” samt ”Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i kursen?” Studien genomfördes med fyra kvalitativa intervjuer med fyra elever, två tjejer och två killar, som alla har fått underkänt i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Idrott för alla! : En studie om extra anpassningar och särskilt stöd i idrottsundervisningen för nyanlända elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabella Spännare; Sandra Damjanovic; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; extra anpassningar; särskilt stöd; nyanlända elever och skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka vår kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd förekom i idrottsundervisning samt hur och i vilka former det användes för nyanlända elever. Syftet var även att få fördjupad insikt gällande olika synsätt på extra anpassningar och särskilt stöd. Studien tog avstamp i läroplansteorin. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i skolan : En studie av Fk-3 skolors hemsidor och lärares syn på det i två kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Stoor; Jenna Matalamaa; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rörelse; hälsa; skola; Fk-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken information skolor delar på sina hemsidor om fysisk aktivitet samt hur lärare på utvalda skolor ser på fysisk aktivitet och hur de arbetar med det i praktiken. Den fysiska aktiviteten som studien fokuserar på är det som sker utöver ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 5. 5. Kan intresse bli kunskap? : Fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Jäghagen; [2018]
  Nyckelord :Populärkultur; fritidshem; lärande; kultur; pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete handlar om fritidslärares inställning till populärkultur i pedagogisk praktik. Syftet med arbetet var att delge hur fritidslärare upplever att populärkultur kan användas som ett pedagogiskt redskap för lärande på fritidshemmet. LÄS MER