Sökning: "pedagogik ipad"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden pedagogik ipad.

 1. 1. En inkluderande skola : Lärares syn och arbetssätt för att inkludera elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Natalie Palm Bexbom; Ida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka tio lågstadielärares syn på, samt arbetssätt med elever som är i behov av särskilt stöd och hur elever inkluderas i skolan. Studien grundades på kvalitativa intervjustudier med tio verksamma lärare i årskurserna F- 3. LÄS MER

 2. 2. Digitala spel i mellanstadiets historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Aldefors; [2020]
  Nyckelord :digitalt spel; spel; edutainment; app; mjukvara; multimedia; IT; IKT; smarttelefon; dator; pekplatta; Ipad; historia; SO; mellanstadiet; grundskolan;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt på högskolenivå. Frågorna som studeras är: Är det fruktbart att arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet? Hur kan man arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet på ett sätt som är kunskapsutvecklande? Syftet med arbetet är att kartlägga vilka för- och nackdelar det finns med digitala spel i historieundervisning på mellanstadiet. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Mjörnemyr; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskola; förhållningssätt; digitalt lärande;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie har vi valt att fördjupa oss kring hur pedagogerna förhåller sig till digitala verktyg och om de arbetar med IKT i den utsträckning som det åligger på dem att göra. Detta är en viktig aspekt att lyfta fram då det har tillkommit nya riktlinjer i läroplan för förskolan 2018 gällande IKT. LÄS MER

 4. 4. "Jag gillar att skriva på dator då det gör mig mer kreativ." : En litteraturstudie om digitala verktyg i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Petersson; Lovisa Ivung; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Dator; iPad; Smartboard; Skrivutveckling; Innehåll; Form; Längd; Fokus; Motivation; Skrivprocess;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturstudie med syftet att belysa vilka möjligheter och hinder som digitala verktyg innebär för elevers skrivutveckling. Studien utgår från frågeställningen: ”Vilka möjligheter och hinder skapar digitala verktyg för elevers skrivutveckling?”  Studien är baserad på tio artiklar där både kvalitativ och kvantitativ ansats har inkluderats. LÄS MER

 5. 5. Digital teknik i förskolans vardag : Användandet, artefakterna och förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Johansson; Jonna Järvenpää; [2019]
  Nyckelord :artefakter; digital teknik; förhållningssätt; förskollärare; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala tekniken är i ständig utveckling, samhället är idag mer digitaliserat och den digitala tekniken används på ett helt annat sätt än tidigare. Läroplanen har reviderats med tydligare må lgällande användandet av digital teknik och det har blivit obligatoriskt för förskollärare att arbeta med digital teknik. LÄS MER