Sökning: "pedagogik socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden pedagogik socialisation.

 1. 1. Confident in my class: A secondary data study of maths motivation and students’ sociodemographic factors in grade three and four in Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Johansson; [2023-10-31]
  Nyckelord :gender; ethnicity; SES; Mathematics Achievement; Maths Motivation;

  Sammanfattning : Aim: This thesis aims to point to how motivation as well as achievement in maths and students’ sociodemographic factors can correlate for grade three and four in Swedish schools. Theory: The two theories used in the thesis are Expectancy-value Theory by Eccles and Cultural Capital by Bourdieu. LÄS MER

 2. 2. Barns sociala kompetens i relation till lek : En kvalitativ studie om förskolepedagogers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Thabi Haddad; Jasmine Palestro-Pellnor; [2023]
  Nyckelord :Social kompetens; lek; förskolepedagoger; kvalifikation; socialisation; personformering; subjektifiering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskolepedagogers uttalade uppfattningar om utvecklingen av barns sociala kompetens i relation till lek. För att få svar på forskningsfrågorna och syftet utgick studien från en kvalitativ datainsamlingsmetod där sju förskollärare och sju barnskötare intervjuades. LÄS MER

 3. 3. "Fruktstunden behöver inte vara en stund för att bara äta frukt" : En kvalitativ studie om fruktstunden utifrån ett undervisningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Möller; Linda Sjödin; [2023]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; fruktstund; läroplansteori; undervisning; kvalifikation; socialisation; subjetifiering;

  Sammanfattning : Förskolan är den plats som barnen först möter under sin långa utbildningsresa och det kan även vara ett av barnens första möten med en samhällelig institution. Studien har utgått från ett läroplansteoretiskt perspektiv och syftet med studien var att undersöka hur innehållet i fruktstunden kan förstås utifrån begreppen kvalifikation, socialisation och subjektifiering samt hur förskollärare resonerar kring fruktstunden utifrån ett undervisningsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. VIRTUAL ONBOARDING TRAINING FOR NEWCOMERS’ LEARNING OF REMOTE WORKING TOOLS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Inhye Park; [2022-11-18]
  Nyckelord :Virtual onboarding; online training; design science research; experienced newcomers;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this study is to understand newcomers’ learning of remote working tools concerning their adaptation to virtual teams and how virtual onboarding training can support them. Newcomers here are newly joined members of a workplace, and virtual teams are organisations operated by geographically distributed people relying on information and communication technologies. LÄS MER

 5. 5. Den digitala leken! En observationsstudie av digital lek i fritidshemmet med fokus på inne- och uteslutning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Curtis; Arild Höines; [2022-03-15]
  Nyckelord :Digital lek; inneslutning; uteslutning; relationsarbete; sociala svårigheter; gruppkonstellationer; socialisation; kamratkulturer; tillträdesstrategier; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur inne-och uteslutning sker i digital lek, vilket observerats i fritidsverksamheten. Frågeställningarna var: “Hur kommunicerar eleverna med varandra i digital lek”?, “På vilket sätt sker inneslutande och uteslutande i digital lek”?, samt “Vad karakteriserar elevers allianser i digital lek”? Examensarbetet har haft Corsaros (1979) tillträdesstrategier som utgångspunkt i analysen, men har också inspirerats av Blidings (2004) studie om inne- och uteslutning, samt Dahls (2011) studier om allianser i lek. LÄS MER