Sökning: "pedagogik utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden pedagogik utomhus.

 1. 1. Pedagogers deltagande i barns lek inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Josefsson; Erika Gustafsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogers deltagande; Fri lek; Vuxen-barn interaktion; Inomhus; Utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogers deltagande i barns fria lek tar sig uttryck beroende på om lärmiljön är utomhus eller inomhus. Studien bygger på våra egna iakttagelser att pedagogers deltagande skiljer sig åt beroende på om leken sker inomhus eller utomhus. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 3. 3. "När han skriker är det jobbigt för alla". - En kvalitativ studie som beskriver nio förskollärares uppfattningar av tydliggörande pedagogik som ett inkluderingsverktyg i förskolans lärmiljö utomhus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Axelsson Odinge; Monica Hernod Söderberg; Anna-Carin Rödjegård; [2024-02-01]
  Nyckelord :inkludering; tydliggörande pedagogik; lärmiljö utomhus; specialpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen undersöka nio förskollärares uppfattningar av fenomenet tydliggörande pedagogik som inkluderingsverktyg i lärmiljön utomhus. Studien placerar sig i kontaktytan mellan forskning om inkludering, tillgängliga lärmiljöer utomhus och den praktiska tillämpningen av tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Naturen och naturmaterialets betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Elvingsson; Sara Ågren; [2024]
  Nyckelord :Naturen; naturmaterial; kreativitet; fantasi; lek; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur förskollärare och barn använder naturen och naturmaterial i undervisningssituationer och i leken när de är utomhus, samt att barnen ska få förståelse för hur viktigt det är att ta hand om jorden vi bor på.   Studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare kan främja barn att bli mer kreativa och få en förståelse för hållbarbarhetsperspektivet när det kommer till att använda sig av naturen och naturmaterialet i den planerade och fria leken utomhus. LÄS MER

 5. 5. Barns lärande genom leken : spelar genus någon roll?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Petersson; Rebecca Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Lek; lärande; förskola; barn; genus;

  Sammanfattning : Studien har sin grund i att barn inte ges samma förutsättningar att utveckla ett lärande beroende på deras könstillhörighet. Det här framkom i en rapport från år 2023 utgiven av Jämställdhetsmyndigheten, vilken visar att barn från förskolan upp till gymnasiet har olika förutsättningar till ett lärande beroende på kön. LÄS MER