Sökning: "pedagogik vård handledning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pedagogik vård handledning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 2. 2. Vad är speciellt med handledare vid klinisk undervisningsavdelning (KUA)?-En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Elinor Andersson; [2014]
  Nyckelord :Interprofessional supervisor; clinical training ward; interprofessional learning; team.; Interprofessionell handledare; Klinisk undervisningsavdelning; Interprofessionellt lärande; Team.;

  Sammanfattning : Att handleda studenter på klinisk undervisnings avdelning (KUA) har bedrivits under ett tjugotal år. Studenter från olika utbildningsprogram inom hälso- och sjukvårdsutbildningar utvecklar sin interprofessionella kompetens under en tvåveckorsperiod. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Tina Nilsson; Catharina Olausson; [2006]
  Nyckelord :kompetensutveckling; APU; APL; lärande; omvårdnad; vårdpedagogik; vuxenstuderande; handledning; undersköterska; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning. Sammanfattning: Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) har en central plats på omvårdnadsutbildning för vuxenstuderande. Det är därför av vikt att APU:n gynnar de studerandes möjligheter till kompetensutveckling. LÄS MER