Sökning: "pedagogisk diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden pedagogisk diskurs.

 1. 1. ”Vadå svenska kulturer?” - Sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur i svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elias Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :etnicitet; gymnasiesociologi; kultur; lärare; läroplan; pedagogisk diskurs; sociologi; vithet;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer undersöker uppsatsen fyra sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur inom ramen för sociologiämnet i svensk gymnasieskola. Syftet är att visa och diskutera hur de intervjuade lärarna uttolkar det centrala innehållet om kultur och etnicitet i sociologins kursplaner och att analysera hur de resonerar om att transformera detta innehåll till praktisk undervisning. LÄS MER

 2. 2. Normalitetens gränser Framträdande diskurser inom det specialpedagogiska fältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Lorek; [2019]
  Nyckelord :diskurs; normalitet; normer; pedagogisk utredning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En blir som man umgås : Diskursiv förståelse av jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Ingemalm; [2019]
  Nyckelord :jämställdhet; kön; diskursiv förståelse; förskola; positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera jämställdhet i förskolan utifrån en språkligt diskursiv förståelse av positioneringar. Uppsatsen riktas mot verksamma förskollärares uppfattningar om jämställdhet relaterat till kön och pedagogisk miljö samt i ett förlängt perspektiv vilken jämställdhet som möjliggörs och vilken som exkluderas. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltas funktionshinder i populärkultur? : En explorativ studie av stereotyper och av funktionshinderdiskursen i tv-serier från 2006-2019.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Tobias Björklund; Jens Tejland; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; diskurs; funktionsnedsättning; kultiveringsteori; Netflix; pedagogisk ledstjärna; specialpedagogik; ungdomsserier;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att se hur funktionsnedsättningar gestaltas i populärkultur. Underlaget utgjordes av tv-serier riktade mot ungdomar hämtade från strömningssiten Netflix. Undersökningen var av explorativ karaktär och är att betrakta som en förstudie. LÄS MER

 5. 5. ”DE SOM TRÄNAR ’BARA FÖR ATT MÅ BRA’ ÄR HYCKLARE HELA BUNTEN” - En kritisk diskursanalys av träningsbloggar skrivna av kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Frida Wikberg; Lina Johansson; Thomas Pettersson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Genus; pedagogisk plattform; diskurs; träningsbloggar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att med hjälp av kritisk diskursanalys beskriva hur träningsdiskursen ser ut i träningsbloggar skrivna av kvinnor samt hur genus framställs i texter med utbildande karaktär.Teori:Det verktyg som i denna studie används för att synliggöra hur genus reproduceras inom träningsdiskursen är Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER